English information

Användarinloggning

Den 23 oktober 2014

Budgeten för 2015 - en kalldusch för Sveriges studenter

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav många löften till studenterna innan valet. Men i deras budget för2015 saknas de flesta av de utlovade satsningarna. Sveriges förenade studentkårer (SFS) anser att budgeten är ett svek mot studenterna.

Otillräckliga satsningar på bostäder för studenter
Inför valet lovade Socialdemokraterna en miljard i byggbonus för små hyresrätter och studentbostäder, men i budgeten för 2015 avsätts endast 20 miljoner till innovativt byggande för unga. Bristen på bostäder för studenter är en nationell kris som växer för varje år som går. I SFS senaste bostadsrapport rödlistades elva orter för att de inte kunde garantera nya studenter en bostad inom ett halvår. De satsningar som nu föreslås är en klen tröst för alla Sveriges bostadslösa studenter. Det är tråkigt att regeringen, i sin första budget, inte tar det ansvar som behövs för att lösa krisen.      

Höjda studielån är inte en långsiktig lösning
Att regeringen vill höja lånedelen av studiemedlet med cirka 1000 kronor tyder på att man är medveten om att många studenter har en ohållbar ekonomisk situation. Men att öka studenters skuldbörda är inte en långsiktig lösning. Istället borde regeringen eftersträva en balans mellan bidrag och lån, vilket också har varit en uttalad ambition. Årets budget pekar tyvärr i en helt annan riktning. Av Miljöpartiets tidigare löfte om att studiebidraget ska höjas med 300 kronor syns inga spår i budgeten.   

Högskolans får inte plats i kunskapslyftet
Högre utbildning får endast en mycket liten andel av regeringens omtalade kunskapslyft. Totalt avsätts medel motsvarande 5000 nya högskoleplatser under 2015, vilket sedan successivt ska ökas till drygt 14 000 platser till och med 2018. Med tanke på att efterfrågan på högre utbildning har växt de senaste åren hade en betydligt större satsning behövts för att göra det möjligt för ännu fler att studera.

125 miljoner till kvalitet är ett tröstpris
Det är viktigt att kombinera utbyggnaden av högskolan kombineras med satsningar på kvalitet. Det regeringen nu föreslår, det vill säga ett tillskott på 125 miljoner 2015 och ytterligare 125 miljoner från 2016 till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildningar, är långtifrån tillräckliga för att möta de stora behoven. Det är också bara hälften så mycket som Socialdemokraterna lovade att avsätta innan valet. Sveriges universitets- och högskolelärarförbund, SULF, har tidigare talat om att urholkningen av högskolans resurser uppgår till 7 miljarder. Med detta sagt är 125 miljoner ett tröstpris snarare än en satsning.
Regeringen meddelar också att principerna för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen ska ses över. Här borde utgångspunkten vara att resurser ska fördelas på ett långsiktigt sätt och att det inte ska vara möjligt att omfördela pengar mellan utbildningar utifrån kvalitet.  

Regeringen gör avsteg från principen om avgiftsfrihet

Regeringen bekräftar också att utbildningar som bedrivs i samarbete med utländska universitet ska kunna ta ut studieavgifter även för svenska studenter. Det är allvarligt att regeringen väljer att gå vidare med ett kritiserat förslag som öppnar upp för att göra avsteg från principen om avgiftsfrihet som står inskriven i högskolelagen. Ännu värre ter sig beslutet i relation till att såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna tidigare har sagt sig vilja avskaffa avgifterna för utomeuropeiska studenter. 

Skrivet av:
(Vice ordförande 2014-2016)
Skrivet av:
fd. ordförande SFS (2014/15)