English information

Användarinloggning

Den 28 juni 2012

Hoppfullt i halvlek!

Idag lämnade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) sitt delbetänkande om ett Harmoniserat inkomstbegrepp till regeringen. Under våren 2011 fick SFS i uppdrag av PSFU att skriva underlagsrapporten Studerande och socialförsäkringen och flera av de frågor som SFS då uppmärksammade återkommer i det delbetänkande som presenterades idag av utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo.

I betänkandet diskuteras bland annat frågan om studerandes möjlighet att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under studietiden. SFS har i sin rapport, och vid flertalet andra tillfällen, uppmärksammat problemen kring dagens system på den här punkten. Att bara den som tar studiemedel under hela studietiden kan skydda sin SGI är varken rättvist eller logiskt. Det är också problematiskt att en upparbetad SGI så lätt går förlorad om den studerande inte agerar exakt utifrån det komplicerade regelverk som finns idag. Det är därför väldigt positivt att kommittén i sitt delbetänkande uppmärksammar de här frågorna och uttrycker en förståelse för de problem som drabbar studerande med dagens system. Kommittén skriver att reglerna är både oöverskådliga och svåra att förstå och att det därför ofta kan framstå som ”mer eller mindre slumpmässigt vem som har kvar sitt SGI-skydd och vem som inte har det”. I betänkandet uppmärksammas också problematiken rörande SGI-skyddets koppling till studiemedlet. 

Det är också positivt att betänkandet berör frågan kring hur studerande kommer att påverkas av införandet av historiska inkomster och att utredningen överväger särskilda regler för gruppen. Det förslag som presenteras bygger på att SGI:n för studerande som arbetat innan studierna skulle kunna räknas på den faktiska inkomst som personen hade innan studierna påbörjades. Detta är positivt, men SFS ser samtidigt, med en med viss oro, på en sådan lösning. Detta utifrån det faktum att värdet av inkomsten riskerar att urholkas över tid. För den som studerat under en lång period kan den faktiska inkomsten innan studierna ligga relativt långt ifrån vad inkomsten skulle motsvara vid studiernas slut. Den här typen av frågor måste därför diskuteras vidare om förslaget blir aktuellt.

Det är hoppfullt att se att frågor om studerandes möjlighet att skydda sin SGI tas på allvar och att det finns en medvetenhet om, och förståelse för, de problem som studenter möter när de drabbas av sjukdom. SFS väntar nu med stor spänning och förhoppning på utredningens slutbetänkande där mer ingående förslag om de studerandes relation till socialförsäkringssystemet kommer att presenteras.

Kommentarer