English information

Användarinloggning

Den 19 april 2012

Omtvistat kvalitetsutvärderingssystem ifrågasatt

Det är inte bara i Sverige som det svenska kvalitetsutvärderingssystemet för högre utbildning är omtvistat. Nu har European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA, i en rapport sagt sitt i frågan. Det svenska systemet lämnar så många frågetecken att ENQAas bedömargrupp inte kan rekommendera att HSV får förnyat medlemskap i organisationen. Det här är på flera sätt en allvarlig utveckling för svensk högre utbildning.


ENQA är en europeisk medlemsorganisation som arbetar för att höja kvaliteten i högre utbildning. Medlemmarna består av kvalitetssäkringsorgan i respektive land. ENQA arbetar utifrån riktlinjer för kvalitetssäkring vilka antagits av Europas utbildningsministrar. Kritiken som ENQA framför är densamma som SFS och andra aktörer inom sektorn lyft i flera års tid. Det går inte att skapa ett fullgott kvalitetsutvärderingssystem endast baserat på resultat, och nu är det påvisat att det heller inte är i enlighet med internationella riktlinjer. Från SFS sida menar vi att det är särskilt olyckligt att studenters åsikt om den egna utbildningen endast i undantagsfall har någon betydelse i systemet. Vad studenterna tycker om sin utbildning är i högsta grad en kvalitetsaspekt!


Jan Björklund talar gärna om Sveriges konkurrenskraft på den internationella arenan. Att Sverige nu i praktiken utifrån ENQAS kriterier har underkänts på europeisk nivå har negativa konsekvenser för studenter i högre utbildning, och därigenom också för Sverige som kunskapsnation. Varför skulle de mest motiverade internationella studenterna attraheras till ett land vars kvalitetssäkring bedömts vara tvivelaktig?
 

ENQA kritiserar även Högskoleverkets relation till regeringen, och menar att myndigheten inte är nog självständig. Kritiken gäller i stor utsträckning utformningen av, och arbetet kring, kvalitetssäkringssystemet. HSV arbetade för flera år sedan, i samarbete med berörda aktörer, fram ett förslag på kvalitetssäkringssystem. SFS och andra i sektorn ställde sig i stort sett bakom detta system, och SFS menade att det föreslagna systemet skulle ta hänsyn till flera för studenter viktiga aspekter av kvalitet. Förslaget avfärdades emellertid av Utbildningsdepartementet, vilka i stället arbetade fram en egen variant. Nu ser vi alltså resultatet av att regeringen valde att göra saken till en intern angelägenhet, snarare än att lita till de sakkunniga i sektorn.


SFS anser att kvalitetsutvärdering är mycket viktigt ur ett studentperspektiv. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att det kvalitetutvärderingssystem som är på plats i dagsläget ska fungera så bra som möjligt, men vi förväntar oss att regeringen snarast möjligt åtgärdar de brister som systemet helt uppenbart har.

Läs Högskoleverkets(HSV) kommentar här

Kommentarer