English information

Användarinloggning

Den 22 maj 2012

Studentrösten gav eko när 3 blir 2

I dag presenterades en blocköverskridande överenskommelse om de nya högskolemyndigheter som ska bildas 1 januari 2013. 

Direktivet som gavs regeringen gällande omstruktureringen var inte bara mycket tydligt, det var även snävt, och SFS reagerade på att flera av de betydelsefulla uppdrag och uppgifter som utförs i dagsläget inte skulle överföras till någon av de nya myndigheterna.

Överenskommelsen som presenterades i dag innehåller sådant som SFS saknade i så väl direktivet som i delbetänkandet om de nya högskolemyndigheterna. Vi har lyft vår kritik både under utredningens gång och i vårt remissvar. Det är därför mycket glädjande att regeringspartierna tillsammans med (S) och (MP) har tagit till sig av de synpunkter som framförts av SFS. För att Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass och kunna konkurrera med kvalitet krävs högskolemyndigheter som har utrymme att arbeta med omvärldsbevakning, främjandeuppdrag och egeninitierade analyser. Den presenterade överenskommelsen är ett steg i rätt riktning.

Följande uppdrag och områden saknades i delbetänkandet/propositionen, men finns med i överenskommelsen:

Myndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn bör ha ett självständigt uppdrag vad gäller omvärldsbevakning och analys för högskolesektorn.

Ur SFS remissvar:

Enligt utredningen ska analyserna ha relevans för regeringens politik och svara mot regeringens behov av beslutsunderlag. SFS vill se att granskningsmyndigheten även i fortsättningen har möjlighet att genomföra egeninitierade utredningar, utredningar som ofta varit viktiga för studentgruppen.

(...) SFS anser att det är en grav missbedömning från regeringens sida om inte en professionell nationell samordning av relevanta kunskaper som baseras på omvärldsanalys prioriteras. Kunskaper om omvärlden bidrar till en progressiv och kreativ sektor.

En myndighet ska få i uppdrag att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i den högre utbildningen. 

Ur SFS remissvar:

SFS beklagar att främjandeuppdragen att motverka diskriminering och främja lika rättigheter inte föreslås föras över till den nya servicemyndigheten, vilket vore rimligt.

En myndighet ska också ha i uppgift att stimulera intresset för högre studier och att främja breddad rekrytering.

Ur SFS remissvar:

Det är också mycket beklagligt att främjandeuppgiften att stimulera intresset för högre studier inte föreslås föras över till servicemyndigheten. Det vore naturligt att integrera denna målsättning i servicemyndighetens verksamhet. För att locka de mest motiverade studenterna till högskolan krävs kunskaper om breddad rekrytering och breddat deltagande, detta bör den nya servicemyndigheten ansvara för.

En studentrepresentant ska också ingå i den nomineringsgrupp som ska föreslå allmänna representanter till lärosätenas styrelser.

De nya lösningarna kommer att gynna studenterna och Högskolesverige, och det är oerhört glädjande att SFS återigen varit en drivande part för att åstadkomma goda lösningar för den svenska högskolesektorn.

Klockan 09.30 idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund, socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson Ibrahim Baylan samt miljöpartiets ungdomspolitiska talesperson Esabelle Dingizian en ny överenskommelse om myndighetsstruktur för den högre utbildningen i Sverige.

Läs tidigare SFS-blogginlägg om när 3 blir 2 här.