English information

Användarinloggning

Trygghet

För att kunna göra det mesta av sina studier måste studenten vara trygg - ha ett tryggt boende, en säker försörjning och tydlig information om vad som gäller.

SFS anser att alla studenter har rätt till social och ekonomisk trygghet i samma utsträckning som arbetstagare. Studenter ska därför omfattas av ett fullgott trygghetssystem. Detta innebär bland annat att studenter ska kunna ta del av de förmåner som finns i det allmänna socialförsäkringssystemet. Sjukförsäkringen för studenter är ett lapptäcke av särlösningar. Avsaknaden av enlighet i systemet resulterar i att studenter behandlas olika beroende på om denna arbetat innan och/eller under studierna, om den tar studiemedel eller inte, vad den studerar i förhållande till vad den arbetat med tidigare med mera. Konsekvensen blir att bedömningen om vilken sjukpenning en student har rätt till är svår att förstå och förutse för den enskilde studenten samt att systemet inte täcker alla.

SFS anser att en obligatorisk standardförsäkring vid sjukdom för studerande ska införas och som ska garantera en lägsta inkomstnivå vid sjukdom. Anledningen är att studenterna har en låg kännedom om vilka möjligheter de har att få ersättning vid sjukdom. 80 procent av studenterna hade inte fått någon information om hur de skulle göra för att få ersättning vid sjukdom under studietiden. Av de studerande som varit sjuka någon gång under studietiden har endast fem procent fått någon form av ersättning.

Möjligheten till deltidstudier vid sjukdom är ett måste och är en central del i att garantera studenter en grundläggande trygghet. Idag kan en student inte studera deltid och samtidigt vara sjukskriven, det då studiemedel och sjukpenning inte kan kombineras. Eftersom det inte är möjligt blir det ett hinder för studenter med en nedsatt studieförmåga men som fortfarande skulle kunna studera deltid.

Studenters möjlighet att skydda sin sjukpenningsgrundanden inkomst (SGI) under studietiden är undermålig och ett stort problem för studenterna. Det är idag alldeles för lätt för en student att förlora en tidigare upparbetad SGI. Problemet beror på att studenter måste ta studiemedel under studietiden för skydda sin SGI, något som alla studenter inte gör eller kan. För att komma till rätta med problemet anser SFS att skyddet av SGI:n inte ska bero på om studenter tar studiemedel eller inte, utan att det ska räcka med att studera.

Arbetslöshetsförsäkringen
Studenters möjlighet att idag ta del av arbetslöshetsförsäkringarna är undermålig. Det är praktiskt taget omöjligt för en student som studerat heltid att kvalificera sig till dagens arbetslöshetsförsäkring. SFS anser därför att en jobbgaranti för studerande ska införas. Arbetslöshetsförsäkringen är tänkt att alla studenter ska kunna kvalificera sig till under studietiden. Jobbgarantin ska syfta till en snabbare och bättre etablering på arbetsmarknaden samt erbjuda en ekonomisk trygghet för studenter, både efter studierna och under sommaruppehållen. SFS utgångspunkt är att en arbetslöshetsförsäkring stödjer arbetslinjen genom att stärka studenternas möjligheter att på ett bra och snabbt sätt etablera sig på arbetsmarknaden.

Anställning för alla doktorander
En anställning för doktorander ska vara en självklarhet för alla som antas till forskarutbildning. Anställning är den enda finansieringsformen för doktorander som också ger full tillgång till socialförsäkringar och rättigheter som arbetstagare. Idag saknar en fjärdedel av alla doktorander någon form av anställning. SFS anser att trygga anställningar är ett sätt att säkra Sveriges forskning, det då doktorander utför ungefär 40 procent av den totalt forskningsproduktion. För att bli en ledande kunskapsnation måste Sverige satsa på de mest begåvade yngre forskarna och skapa kreativa och trygga forskningsmiljöer.