English information

Användarinloggning

Organisationen SFS
SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet.

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett fyrtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

Bild: Utbildningsminister Jan Björklund talar på SFS fullmäktiges invigning i Lund 2012.

SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering. Det då de vet att SFS kan ge en heltäckande bild av vad som är viktigt för studenterna.

För SFS är det viktigt att ha medlemskårer, från många olika lärosäten för att förstå olika studentgruppers behov. Det är våra medlemmar som bestämmer vad SFS ska tycka och arbeta med för frågor. Medlemskårerna är vårt viktigaste medel för att veta vad som är viktigt för Sveriges studenter.
SFS är den enda officiella remissinstansen i alla frågor som rör studenter och därmed också det säkraste sättet att få fram studenternas åsikter.

Efter avskaffandet av kårobligatoriet beslutade SFS Fullmäktige att SFS huvudsakliga uppdrag är att vara en spetsig påverkansorganisation.  SFS arbetar därför i första hand med att på nationell politisk nivå skapa bättre förutsättningar för studenterna.

 • SFS har ett stort kontaktnät i riksdag och regering samt på de myndigheter som behandlar utbildningsfrågor, vilket är en förutsättning för SFS stora inflytande inom utbildningsfrågor på nationell nivå. Här kan ni läsa lite om vad SFS har åstadkommit genom historien.
 • SFS bedriver påverkansarbete genom bland annat kontinuerlig kontakt med politiker, deltagande vid seminarier och konferenser samt uttalanden i media.
 • SFS förekommer ca 400 gånger per år i nationell och lokal media.
 • SFS är den enda officiella remissinstansen som är helt studentdriven. SFS medlemskårer erbjuds vid viktiga remisser att delta i remissarbetet.
 • SFS utser varje år ca 60 studentrepresentanter till nationella organisationer och myndigheter.
 • SFS släpper varje år två uppmärksammade rapporter. SFS Bostadsrapport, om studenters bostadssituation inför höstens terminsstart, och SFS Studentbudget, om studenters ekonomiska situation.
 • SFS kommenterar varje år regeringens höst-/vårbudget ur ett studentperspektiv, vilket är mycket uppskattat både av medlemskårer och politiker.
 • SFS utser sedan 1999 SFS Studentstad. Ett pris som går till en stad som sätter studenter i fokus.
 • SFS håller varje år medlemsmöten med olika tema.  Mötena är ett forum där studentkårerna får insyn i SFS arbete, ökar sin kunskap och påverkar SFS verksamhet. Vid dessa tillfällen finns ofta möjlighet att träffa och påverka politiker och andra makthavare inom utbildningssektorn.
 • SFS deltar varje år på Almedalsveckan och uppmärksammar aktuella frågor som rör studenter.
 • SFS har de senaste åren drivit ett flertal omfattande projekt och satsningar: Equalizer, ett utbildningsprojekt för studentkårerna om jämställdhet, finansierat av Delegationen för jämställdhet. GenDr, ett utbildningsprojekt om en jämställd forskarutbildning, finansierat av Delegationen för jämställdhet. Så funkar det, en satsning om tillgänglighet på studentkårerna. En treårig satsning som finansieras av Allmänna arvsfonden. Alla dessa projekt kommer framförallt medlemskårerna till nytta med utbildningar, rapporter/utredningar, konferenser och metodmaterial anpassat efter studentkårernas förutsättningar.
 • SFS Fullmäktige är det högst beslutande organet och ett stort och väldigt uppskattat arrangemang. Delegater från SFS medlemskårer deltar och formar tillsammans politiken för det kommande verksamhetsåret.
 • SFS presidium består av två företroendevalda; SFS ordförande och viceordförande som båda är arvoderade på heltid och bedriver SFS dagliga påverkansarbete.

  SFS Kansli har 8 anställda som är sakkunniga på olika områden. SFS Kanslis huvudsakliga uppdrag är att bistå SFS förtroendevalda med att verkställa SFS Fullmäktiges beslut om organisationens verksamhet. SFS Kansli kan av medlemskårerna användas som en kunskapsbank för utbildningspolitiska frågor.