English information

Användarinloggning

Doktorandfrågor - PhD students questions

The SFS doctoral committee focuses for example on the following questions. SFS doktorandkommitté river bland annat följande frågor.

Employment for all PhD students
All PhD students should be employed during the entire research education. For universities, research is important and a great responsibility for this is placed on the PhD students. They perform important tasks in basic education and should therefore also be regarded as employees, not only as a PhD student. Today, the funding of PhD studies and postgraduate education still can be done through education grants and scholarships, which means that many students are not covered by tax-financed social security systems. Education grants and scholarships must be abolished as an alternative to employment for PhD studies. Secure conditions also allow for a more equal recruitment in postgraduate studies. The conditions must be equal for all students admitted at a Swedish university.

Legal security and quality
A good education should be characterized by legal certainty for the students throughout their studies. On the research level the employment situation is particularly important. Admissions must be done in a way that ensures that the applicant's ability to benefit from the education is the main focus. Public announcements have to be an obvious starting point in the admission process. All forms of shadow PhD students and admissions limited to a licentiate degree have to end. Legal certainty is an important quality aspect of the education.

Continued strong PhDl influence
Due to the abolition of compulsory student union memberships in 2010, universities and student unions are facing new challenges to ensure that PhD students can influence their postgraduate education. A coordinated national effort can ensure that PhD students, regardless of university can be organized in for example PhD student sections or -unions, protecting the interests of PhD students in general and participating in the development of the postgraduate education. This can be done by ensuring PhD student representation on different administrative levels of the university. A coordinated national effort can also create better opportunities for exchanging information and experiences between PhD students at different universities.

 


 

 

Anställning för alla doktorander
Alla doktorander ska ha en anställning under hela sin forskarutbildning. För universitet och högskolor är forskningen viktig och ett stort ansvar för denna läggs på doktoranderna. Doktorander utför betydelsefulla arbetsuppgifter inom såväl grundforskning som undervisning och ska därför även betraktas som anställda, inte enbart som forskarstuderande. Den situation som råder idag, där finansiering av forskarstudier genom utbildningsbidrag och stipendier accepteras, innebär att många doktorander inte omfattas av det skattefinansierade trygghetssystemen. Utbildningsbidrag och stipendium måste därför avskaffas som alternativ till anställning för forskarstudier. Trygga villkor möjliggör också en mer jämlik rekrytering till forskarutbildningen. Villkoren skall vara jämlika för alla doktorander antagna vid svenskt lärosäte.

Rättssäkerhet och kvalitet
En god utbildning ska utmärkas av rättssäkerhet för den studerande under hela studietiden. På forskarnivå är särskilt antagningssituationen viktig. Antagningen ska ske på ett sätt som garanterar att det är den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen som är avgörande. Utlysning i öppen konkurrens måste vara en självklar utgångspunkt vid antagningen. Alla former av skuggdoktorander måste liksom licentiatantagningen upphöra. Rättssäkerheten är en viktig del av en högkvalitativ utbildning.

Fortsatt starkt doktorandinflytande
Slopandet av kårobligatoriet ställer lärosätena och studentkårerna inför nya utmaningar för att säkra doktorandernas inflytande över utbildningsdelen av uppdraget. Under 2010 inleds därtill nya forskarutbildningar inom så kallade områden vid ett flertal högskolor som tidigare inte har haft egen forskarutbildning. Slutligen kan även de organisatoriska förutsättningarna för forskarutbildningen komma att förändras i samband med att en ökad autonomi rörande den interna organisationen vid lärosätena. Sammantaget innebär dessa förändringar att det finns ett stort behov av ett samlat nationellt arbete för att säkerställa att doktorander, oavsett lärosäte, även framöver ska ha inflytande över sin utbildning. Det måste skapas bättre möjligheter för informations- och erfarenhetsutbyte mellan doktorander vid olika lärosäten.