Högskolan ska inte agera arbetsförmedling

Idag presenterade Socialdemokraterna ett förslag om att införa ett system för så kallade studentmedarbetare i Sverige. Förslaget går ut på att lärosätena ska få ökade resurser för att kunna anställa vad Socialdemokraterna kallar ”kompetensförmedlare” som ska hjälpa studenterna att hitta passande extraarbete och uppmuntra företagen att anställa studenterna. Förslaget innebär också att arbetsmarknadens parter ska träffa särskilda avtal gällande studentmedarbetare på central nivå.

SFS tycker att ökade möjligheter till relevanta extrajobb vid sidan av studierna är bra. SFS ser också positivt på att lärosätena hjälper studenterna att knyta kontakter med arbetsgivare genom olika former av arbetslivsanknytning i utbildningen. Men att förmedla jobb ligger inte inom högskolans uppdrag. Istället bör satsningar riktas mot att skapa fler praktikplatser inom ramen för utbildningen och resurser till arbetsförmedlingen för att matcha akademiker mot passande arbeten. Heltidsstudier är dessutom en heltidssyssla. Arbete vid sidan av studierna ska alltså vara frivilligt och inte ett krav för att klara av sin försörjning. Därför måste också studiemedlet höjas.

Socialdemokraternas förslag innebär även att arbetsmarknadens parter ska träffa centrala avtal för studentmedarbetare genom ett system som liknar det i Danmark. Ett sådant system innebär bland annat lägre lön för studentmedarbetare, som mest 80 % av ingångslönen för en färdigutbildad person. Med det svenska systemet med individuell lönesättning baserat på kompetens finns inget behov av att inrätta ett sådant system. Den individuella lönesättningen innebär att studenter redan idag kan få en lägre lön baserat på deras lägre kvalifikationer. Att göra en generell sänkning av studenternas löner, oavsett om de läser termin 1 eller termin 6 är orimligt. Det riskerar att i förlängningen leda till en generell lönedumpning.

SFS hoppas att arbetsgivare ska kunna se den möjlighet som finns att anställa studenter redan idag istället för att centrala avtal ska tecknas. SFS vill också se ökade resurser för fler praktikplatser, att arbetsförmedlingen får resurser för att matcha akademiker mot passande arbete, samt att studiemedlet höjs för att täcka studenternas faktiska utgifter!