Student- och doktorandrepresentanter till granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Bakgrund

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet av högre utbildning att under 2025 inleda granskningar av fem lärosätens kvalitetssäkringsarbete. Granskningarna genomförs med utgångspunkt i Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende utbildning och forskning (2023).
De lärosätena som ska granskas är:

 • Malmö universitet
 • Röda Korsets Högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Marie Cederschiöld högskola
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
  Granskningarna börjar när lärosätena lämnar in sina självvärderingar.

Datum för inlämning av självvärdering är:

 • 28 februari 2025 för Malmö universitet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet
  Högskola
 • 30 september 2025 för Marie Cederschiöld högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan

Beslut fattas cirka åtta månader efter granskningarnas start.

Granskningens syfte och fokus


Universitet och högskolor i Sverige ansvarar för att utbildning och forskning håller hög kvalitet. UKÄ:s roll är att se till att universiteten och högskolorna tar sitt kvalitetsansvar. Syftet med UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är att dels kontrollera att lärosätena säkerställer hög kvalitet i sin verksamhet, dels bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling. Granskningen fokuserar på huruvida lärosätenas kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt bidrar till att säkerställa och utveckla utbildningarnas och forskningens kvalitet.

Det övergripande målet med UKÄ:s granskningar är att bidra till att den utbildning och den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor i Sverige håller hög kvalitet. Bestämmelser om
UKÄ:s ansvar för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet finns i 1 och 2 §§ förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.

Uppdraget som bedömare

Uppdraget innefattar bland annat mötesdagar i Stockholm och ett platsbesök vid lärosätet. Dessutom tillkommer förberedelser inför möten och platsbesök, läsning och bedömning av skriftliga underlag samt arbete med att utforma ett skriftligt yttrande.


Det utgår ett arvode för bedömarnas arbete. Uppdraget kommer att omfatta cirka 25 arbetsdagar. UKÄ står för kostnader för eventuella resor, övernattningsboenden och gemensamma måltider i samband med uppdraget.

Vi söker

Generella kompetenser som efterfrågas:

 • förmåga att inta ett neutralt och professionellt förhållningssätt till utvärderingsobjektet
 • förmåga att tillämpa ett inkluderande arbetssätt
 • förmåga att analysera underlag och uttrycka sig väl i tal och skrift.

Specifika kompetenser som efterfrågas för studentrepresentant:

 • fullföljt minst halva sin utbildning
 • erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete, uppföljning och utvärdering från exempelvis beredande eller
  beslutande organ vid lärosätet och/eller studentkår.

Specifika kompetenser som efterfrågas för doktorandrepresentant:

 • fullföljt minst halva sin forskarutbildning
 • erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete, uppföljning och utvärdering från exempelvis beredande eller
  beslutande organ vid lärosätet och/eller doktorandkår.

Utöver de specifika erfarenheterna är det meriterande att student- och doktorandrepresentanterna har:

 • erfarenhet av att vara eller ha varit student- eller doktorandrepresentant i beredande- och eller
  beslutande organ
 • erfarenhet av att arbeta med frågor om studentinflytande
 • erfarenhet av att arbeta med att skapa goda förutsättningar för studenters lärande eller
  doktoranders lärande och delaktighet i aktuella forskningsmiljöer
 • erfarenhet av att arbeta med de sakområden som ingår i bedömningsgrunderna, som till exempel
  forskningsetik, kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt samband mellan forskning
  och utbildning.

Skicka följande information till [email protected] innan 8 september 2024 för att ansöka till uppdraget:

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och registrerad/avslutad högskoleutbildning

● Kortare personlig motivering med bakgrund och motivering till varför du är lämpliga för uppdraget, med utgångspunkt i våra specifika erfarenheter och kompetenser.

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter.

Vid frågor kontakta [email protected]