Studentrepresentant till SeQF, Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Bakgrund

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualifications Framework, till vilken flertalet europeiska länder är anslutna.

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Utfärdare av kvalifikationer vars läranderesultat inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF.

SeQF-rådet är kopplat till MYH och samlar representanter från Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, LO, Svenskt Näringsliv, Sverige Kommuner och Regioner (SKR), Skolverket, SACO, Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och SFS. Rådet är rådgivande och ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Läs mer om SeQF här:

Rådet träffas normalt 4 gånger per år, tre av mötena är digitala och ett möte är förlagt på MYH:s kontor i Västerås. Varje möte tar 2 timmar. Mellan mötena så får deltagarna i  Rådet möjlighet att skriftligt via Teams lämna sina synpunkter på de ärende som kommer föredras. Både ledamot och ersättare bjuds in till mötena. 

Uppdraget är inte arvoderat men MYH står för reseersättning.

Vi söker

SFS ska nominera en ledamot och en ersättare till SeQF-rådet som Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om.  

Det är meriterande att ha insikt i SeQF, olika typer av kvalifikationer och utländska betygsystem. 

Ansökan skickas till [email protected], tillsättning sker löpande. 

Ansökan ska innehålla:

  • CV (inklusive personuppgifter)
  • en motivering till varför du söker uppdraget och kort om relevanta erfarenheter

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.