Studentrepresentanter till UKÄ:s tematiska utvärdering av universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället

Bakgrund 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället, vilket framgår av UKÄ:s regleringsbrev den 22 december 2022.

De lärosäten som har fler än 300 helårsstudenter ingår i utvärderingen. UKÄ ska nu tillsätta en bedömargrupp för uppdraget. Bedömargruppen kommer bestå av sakkunniga från universitet och högskolor, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare med relevant kunskap om och erfarenhet av lärosätens samverkan med det omgivande samhället. I uppdraget ingår att granska olika underlag, medverka i möten, bedöma lärosätenas arbete samt ge feedback genom att tillsammans skriva en rapport.

Vi söker 

SFS söker student- och doktorandrepresentanter att ingå som bedömare i bedömargruppen. Du bör ha kunskap om högskolans arbete med samverkan. Bedömarna har till uppgift att gemensamt bedöma lärosätenas samverkan med det omgivande samhället utifrån högskolelagen, men med en viss ansvarsfördelning mellan sig. Översiktligt innebär det senare att studenter/doktorander bevakar särskilt frågor relevanta ur student- och/eller doktorandperspektiv.

Bedömargruppens arbete ska utmynna i ett yttrande om varje lärosätes samverkan med det omgivande samhället.

Uppdraget som bedömare förutsätter integritet och opartiskhet. Reglerna om jäv för statliga myndigheter (16–18 §§ förvaltningslagen) syftar till att undvika intressekonflikter som gör att objektiviteten hos bedömaren kan ifrågasättas. I samband med att en bedömare förordnas av UKÄ ska denna lämna upplysningar om jäv genom att fylla i en särskild blankett.

Upptaktsmöte för utvärderingen sker 10 november. Huvudparten av arbetsinsatsen äger rum under januari till juni 2024, efter att lärosätena skickat in sina självvärderingar till UKÄ. Arbetet inkluderar bedömning av det underlag lärosätena skickat. Mer specifikt innebär det läsning av självvärderingar, deltagande i möten med UKÄ och bedömargrupp, samt författande av yttranden.

UKÄ betalar arvode och står för kostnader för eventuella resor, övernattningsboenden och gemensamma måltider i samband med uppdraget.

Skicka följande information till [email protected] innan 31 augusti för att ansöka till uppdraget:

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och registrerad/avslutad högskoleutbildning

●    Kortare personlig motivering

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter.

Vid frågor kontakta [email protected]