Studentrepresentanter till UKÄ:s prövning om examenstillstånd för ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Bakgrund

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och lärosätena ska skapa och sprida kunskap och forskning som alla har nytta av, både individer och samhälle. Den högre utbildningen spelar en viktig roll, inte minst för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och kompetensförsörjning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet, med utbildningar som är användbara och förbereder studenter och doktorander för ett kommande yrkesliv. 

Vi söker 

SFS söker intresserade studentrepresentanter att nominera inför kommande prövningar om tillstånd att utfärda examen. Vi söker studenter vid andra lärosäten än var granskningen görs. 

Yrkesexamen

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 i undervisningsämnet
    idrott och hälsa, Linköpings universitet
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och
    hälsa, Linköpings universitet

De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen. Vi söker personer som är eller nyligen har varit studenter eller doktorander inom de utbildningar eller ämnesområden som ansökningarna gäller, eller inom närliggande utbildningar eller ämnesområden. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande. 

UKÄ önskar förslag på såväl kvinnor som män.

Skicka följande information till [email protected] senast den 20 mars 2024 för att ansöka till uppdraget:

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och registrerad/avslutad högskoleutbildning

●    Kortare personlig motivering (maximalt en sida)

Uppdraget som student- eller doktorandrepresentant

Bedömarna har till uppgift att gemensamt bedöma utbildningens förutsättningar utifrån de aktuella  kraven, men med en viss ansvarsfördelning mellan sig. Översiktligt innebär det senare att  ämnessakkunniga från universitet och högskolor särskilt bevakar de vetenskapliga eller konstnärliga förutsättningarna, studenter/doktorander bevakar särskilt inflytandefrågor och arbetslivsföreträdarna  beaktar särskilt hur väl utbildningen säkerställer studenternas/doktorandernas beredskap att möta  arbetslivets krav och förändringar. 

Underlaget för prövningen är lärosätets ansökan om examenstillstånd inklusive bilagor och en intervju med representanter för aktuell utbildning. Bedömargruppens arbete ska utmynna i ett  yttrande med en kort redovisning av bedömningen av respektive krav och med en rekommendation  om ansökan ska beviljas eller avslås. 

Uppdraget som bedömare förutsätter integritet och opartiskhet. Reglerna om jäv för statliga  myndigheter (16–18 §§ förvaltningslagen) syftar till att undvika intressekonflikter som gör att  objektiviteten hos bedömaren kan ifrågasättas. I samband med att en bedömare förordnas av UKÄ  ska denna lämna upplysningar om jäv genom att fylla i en särskild blankett.

Arbetsinsats för varje bedömare


Arbetet för bedömarna i examenstillståndsprövningarna i kommande omgång påbörjas vanligtvis i månadsskiftet augusti/september 2024 och beräknas vara slutfört i januari 2025. Ett par dagar ägnas åt möten samt intervju med ansökande lärosäte. Möten och intervjuer genomförs i normalfallet på distans via mötesverktyget Zoom. Räkna med cirka 5–7 arbetsdagar per prövning. UKÄ betalar arvode om 17 500 kr och står för kostnader för eventuella resor, övernattningsboenden och gemensamma måltider i samband med uppdraget.

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter.

Vid frågor kontakta [email protected] [email protected].