Utlysning av studentrepresentant till Överklagandenämnden i högskolan (ÖNH)

SFS har möjlighet att nominera en person att delta i överklagandenämnden i högskolan (ÖNH). SFS presidium fattar beslut med inkomna ansökningarna som grund.

ÖNH är en domstolsliknande nämnd som prövar överklaganden av beslut som fattas av universitet och högskolor. Ärendena avser bl.a. behörighet till högskoleutbildning, tillgodoräknande, examensbevisfrågor samt anställning av lärare och annan personal. Mer information om nämndens verksamhet finns på www.onh.se  

Uppdraget

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden utom i juli. Sammanträdena hålls regel i Stockholm och varar oftast en halv dag och det krävs inläsning inför mötena. Inför sammanträdena skickar nämndens kansli ut beslutsunderlag till ledamöterna för de ärenden som ska behandlas.

Mandatperioden är 2021-01-01 till och med 2023-12-31.

Ersättning för uppdraget utgår per möte enligt förordningen om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Nomineringar

För att ansöka så skickar du din ansökan till [email protected] senast den 1 december 2020. Se bifogad fil.