Utlysning av uppdrag som studentrepresentant vid ETP masterexamen inom området biovetenskap, Högskolan i Skövde.

SFS söker en studentrepresentant att nominera till UKÄ:s examenstillståndsprövning för tillstånd att utfärda masterexamen inom området biovetenskap vid Högskolan i Skövde. Vi söker dig som är student inom molekylär bioteknik, molekylär ekologi, biomedicin, bioinformatik, ekologi, molekylärbiologi eller biovetenskap. Meriterande med studier på avancerad nivå. 

Förutsättningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) prövar ansökningar om tillstånd att utfärda examen. Prövningarna görs utifrån föreskrifter i högskolelag och högskoleförordning. För uppdraget att pröva ansökningar anlitar UKÄ bedömare med kompetens inom aktuella områden. De som ingår i en bedömargrupp är vanligtvis ämnesexperter, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

Uppdraget som bedömare beskrivs kortfattat nedan. Mer detaljer om förutsättningar och principer för UKÄ:s examenstillståndsprövningar finns att läsa på UKÄ:s webbplats https://www.uka.se/kvalitet–examenstillstand/examenstillstand.html.

Prövningarnas och utvärderingarnas syfte 

Syftet med prövningarna och utvärderingarna är att granska och bedöma om utbildningen har förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Dessa krav inkluderar såväl vetenskapliga aspekter på utbildningen som studenternas och arbetslivets perspektiv på densamma.

Uppdraget

Bedömarna har till uppgift att gemensamt bedöma utbildningens förutsättningar utifrån de aktuella kraven, men med en viss ansvarsfördelning mellan sig. Översiktligt innebär det senare att ämnesexperter från universitet och högskolor särskilt bevakar de vetenskapliga förutsättningarna, studentrepresentanten bevakar särskilt studentinflytandefrågor och arbetslivsföreträdarna beaktar särskilt hur väl den utvärderade utbildningen säkerställer studenternas/doktorandernas beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar.

UKÄ rekryterar bedömare efter nomineringsförfarande där lärosäten, arbetlivsorganisationer och Sveriges förenade studentkårer (SFS) inbjuds att nominera bedömare. Varje bedömargrupp ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga bedömningsområden som ingår i granskningen. 

Underlag och bedömning

Underlaget för prövningen är ansökan och intervjuer med representanter från aktuell utbildning. Bedömargruppens arbete ska utmynna i ett yttrande med en kort redovisning av bedömningen av respektive krav och med en rekommendation om ansökan ska beviljas eller avslås.

Arbetsinsats för varje bedömare

Examenstillståndsprövningar påbörjas under januari och februari och beräknas var slutförd i juni 2022. Ett par dagar ägnas åt möten samt intervju med ansökande lärosäte. Räkna med cirka 5-7 arbetsdagar per prövning. UKÄ betalar arvode och står för kostnader för eventuella resor, övernattningsboenden och lunch i samband med uppdraget.

Kompetens, kön och jäv

Vi söker en student som är eller nyligen har varit student inom  molekylär bioteknik, molekylär ekologi, biomedicin, bioinformatik, ekologi, molekylärbiologi eller biovetenskap. Meriterande med studier på avancerad nivå. Aktiva studenter prioriteras. Erfarenhet av studentinflytande är meriterande.

Uppdraget som bedömare förutsätter integritet och opartiskhet. Reglerna om jäv för statliga myndigheter (11 och 12 §§ förvaltningslagen) syftar till att undvika intressekonflikter som gör att objektiviteten hos bedömaren kan ifrågasättas. I samband med att en bedömare förordnas av UKÄ ska denna lämna upplysningar om jäv genom att fylla i en särskild blankett.

Nominering

Nomineringar skickas till [email protected] senast onsdag den 27 oktober 2021 men får gärna skickas så snart som möjligt. 

Nomineringen ska innehålla:

● En presentation i form av ett personligt brev med en motivering till varför den nominerade är intresserad av uppdraget, 

● Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget relevanta meriter, 

Tveka inte att kontakta [email protected] om du har frågor om uppdraget.