Ledamot till INCLUDE:s styrelse

Nätverket INCLUDE är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande i den högre utbildningen. Arbetet leds av en styrelse i vilken SFS tillsätter en plats. Vi söker nu en studentrepresentant för att sitta i styrelsen tillsammans med en av SFS presidialer. Nätverket arbetar för att öka intresset för breddat deltagande, höja kunskapsnivån och skapa plats för kunskapsutbyte och diskussion. Bland annat arrangeras nätverksträffar och konferenser.

Du kan läsa mer om INCLUDE och deras arbete på www.include.nu.

Uppdraget

I uppdraget som ledamot i INCLUDEs styrelse ingår att delta i styrelsens möten vilka sker ca 6 gånger per år. Uppdraget är arvoderat, därtill täcks resekostnader och andra eventuella kostnader i samband med möten av INCLUDE.

Nomineringar 

För att ansöka om att representera SFS i INCLUDE:s styrelse skickar du din ansökan med CV och personligt brev till [email protected] senast den 17 december 2023.