Utlysning Rådgivande grupp för UKÄ:s tematiska utvärdering av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen

Bakgrund 

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter till Rådgivande grupp för UKÄ:s tematiska utvärdering av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen.

I den kommande utvärderingen av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen som planeras att genomföras under hösten 2021, tar UKÄ avstamp i den tidigare utvärderingen från 2014. Utvärderingen kommer framför allt att fokusera på de områden som tidigare utvärdering identifierat som viktiga att granska. UKÄ ser att det finns både ett behov att granska hur lärosätena arbetar för att uppfylla kraven i examensordningen och ett behov för lärosätena att utbyta erfarenheter för att utveckla sin verksamhet.

Till metodutvecklingsarbetet vill UKÄ nu knyta en rådgivande grupp för att kunna ta del av de särskilda kunskaper och perspektiv på sjuksköterskeutbildningarnas kvalitet som personer med kunskap och erfarenheter från området kan bidra med. 

Arbetsinsatsen motsvarar högst fem dagar under tiden februari–september 2021 och är ett arvoderat uppdrag. En inledande workshop är planerad till tisdagen den 9 februari 2021, kl. 9.30–12 via Zoom.

Ansökan

Skicka ansökan till [email protected] innan 15 januari kl. 23:45. Se bifogad fil för mer information och vad ansökan ska innehålla.