Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för etikfrågor

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet, att främja god forskningssed och underlätta ett rättssäkert arbete med disciplinärenden samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

SUHF:s expertgrupp för etikfrågor ska bland annat

  • Skapa en arena för ett nyanserat samtal om misstag, fel och fusk samt hur lärosäten skapar förutsättningar för ansvarstagande i att hjälpa varandra att göra rätt.
  • Föra en gemensam diskussion kring hur lärosäten hanterar anklagelser om oredlighet eller påvisad oredlighet vid lärosäten, på kort och lång sikt.
  • Följa etableringen av den nya oredlighetsnämnden och analysera konsekvenserna av det nya systemet, detta bör även innefatta lärosätenas egen hantering av brott mot god forskningssed som faller utanför oredlighetsbegreppet.
  • Föra dialog med externa aktörer, som hanterar förebyggande arbete såväl som konsekvenser av oredlighetsutredningar och påvisad oredlighet, såsom forskningsfinansiärer
  • Bevaka etableringen av den nya etikprövningsmyndigheten, inventera hur lärosäten hanterar frågor som efterlevnad av etikprövningslagen, samtycke, utbildning och information rörande forskningsetik samt identifiera praxis

Gruppen kommer att sammanträda 2–3 gånger per termin. Mer om uppdraget finns på SUHF:s hemsida.

Ansökan

Till uppdraget söker vi en doktorand som kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från studentrörelsen, meriterande är erfarenhet av frågor inom etik, oredlighet, god forskningssed. Du har med fördel erfarenhet av diskussioner inom detta från ditt lärosäte. Uppdraget är inte arvoderat. Eventuella resekostnader står SFS för. 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör (student vid en medlemskår är meriterande)

Ansökan ska vara oss till handa senast 17 december och skickas till [email protected].

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.

Dokument som reglerar uppdraget