Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för etikfrågor

ill Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, söker vi nu en doktorand att ingå i expertgrupp för att diskutera etikfrågor. Gruppens uppdrag är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet och att främja god forskningssed samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

SUHF:s expertgrupp för etikfrågor ska bland annat

  • Skapa en arena för ett nyanserat samtal om misstag, fel och fusk samt hur lärosäten skapar förutsättningar för ansvarstagande i att hjälpa varandra att göra rätt.
  • Föra en gemensam diskussion kring hur lärosäten hanterar anklagelser om oredlighet eller påvisad oredlighet vid lärosäten, på kort och lång sikt.
  • Följa etableringen av den nya oredlighetsnämnden och analysera konsekvenserna av det nya systemet, detta bör även innefatta lärosätenas egen hantering av brott mot god forskningssed som faller utanför oredlighetsbegreppet.
  • Föra dialog med externa aktörer, som hanterar förebyggande arbete såväl som konsekvenser av oredlighetsutredningar och påvisad oredlighet, såsom forskningsfinansiärer
  • Bevaka etableringen av den nya etikprövningsmyndigheten, inventera hur lärosäten hanterar frågor som efterlevnad av etikprövningslagen, samtycke, utbildning och information rörande forskningsetik samt identifiera praxis

Gruppen kommer att sammanträda 2–3 gånger per termin. Möten sker digitalt och fysiskt på SUHF:s kansli i Stockholm. SFS ersätter resekostnader.

Mer om uppdraget finns på SUHF:s hemsida.

Vad vi söker

Till det här uppdraget söker vi en doktorand som har ett intresse för frågor inom etik, oredlighet, god forskningssed. Du har med fördel erfarenhet av diskussioner inom detta från ditt lärosäte.

Skicka din ansökan till [email protected], tillsättning sker löpande. Vi önskar ta del av CV och personligt brev.