Utlysning till UKÄ:s referensgrupp i tillsynsprojekt hos ämbetet

Bakgrund 

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera två (2) studentrepresentanter till två (2) referensgrupper i tillsynsprojekt hos ämbetet. 

Avsikten är att en (1) studentrepresentant ska ingå i vardera referensgruppen för respektive projekt.

Det ena projektet gäller en vägledning för handläggning av tillgodoräknandeärenden. Det handlar om att UKÄ ska ta fram en vägledning om hur lärosätena bör hantera ärenden om tillgodoräknande av utbildning. UKÄ har tidigare tagit fram liknande vägledningar för bl.a. lärosätenas hantering av anställningsärenden och för lärosätenas hantering av överklaganden.

Det andra projektet gäller hur underlaget till lärosätenas betygsbeslut bör dokumenteras. Projektet har sin upprinnelse i de iakttagelser som UKÄ gjorde i vägledningen Rättssäker examination (4 uppl.), s. 79–80. I vägledningen konstaterade UKÄ att frågan om dokumenteringen av betygsunderlag är komplicerad och att den behövde utredas vidare i ett särskilt projekt. Det är alltså detta projekt som vi nu inleder.

Uppdragen planerar att starta med båda projekten i slutet av januari 2021 och beräknar att publicera resultaten efter sommaren 2021. I båda projekten kommer referensgruppernas arbete att innebära 3–4 sammanträden under vårterminen. Sammanträdena, som kommer att hållas via zoom, beräknas ta högst två timmar per sammanträde. Personerna i referensgrupperna kan eventuellt behöva lämna synpunkter på textutkast via mejl.

Ansökan 

Skicka till [email protected] innan 14 januari kl. 23:45 för att ansöka till uppdraget: Se bifogad fil vad ansökan ska innehålla.