FAQ om medlemskap

Hur gör man för att gå med som medlemskår i SFS?

Beslut om ansökan om medlemskap i SFS ska vara fattat i kårens högsta beslutande församling för att sedan behandlas av SFS fullmäktige. SFS fullmäktige beslutar om inträde med enkel majoritet.

För att ansökan ska behandlas på nästkommande SFS fullmäktigemöte ska ansökan om medlemskap vara SFS styrelse tillhanda senast en månad innan ordinarie fullmäktigemöte.

Vad är ett interimistiskt medlemskap?

SFS styrelse har rätt att pröva och bevilja ett interimistiskt medlemskap som gäller tills dess att SFS fullmäktige beslutar om medlemskapet vid nästa sammanträde. En kår med intermeristiskt medlemskap får delta i SFS fullmäktige men får inte rösta i frågan om sitt eget medlemskap.

När beslutet om intermeristiskt medlemskap behandlas kan styrelsen besluta om en nedsättning i medlemsavgiften tills budgetåret är slut.

Hur gör man för att ansöka om utträde ur SFS?

Det är SFS fullmäktige som beslutar om utträde ur SFS.

En skriftlig ansökan om utträde ur SFS ska lämnas till SFS styrelse senast den 15 december för att behandlas vid kommande ordinarie SFS fullmäktigesammanträde. 

En medlemskår som beviljats utträde ur SFS fråntas omedelbart sin fullmäktigerepresentation.

Hur beräknas medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är 6 kr per representerad helårsstudent. Alla medlemskårer ska rapportera in antal representerade studenter inom sitt verksamhetsområde inför SFS fullmäktige. Det inrapporterade talet ligger sedan till grund för medlemsavgiften.

Hur löser vi en borttappad faktura?

Kontakta organisationssekreteraren på SFS kansli om fakturan till SFS medlemsavgift kommit bort.

Kontaktperson