Avgifter och snårig byråkrati hinder för utländska studenter

Bara 30 procent av avgiftsskyldiga som antagits till studier i Sverige påbörjar verkligen sina studier. Snårig byråkrati med anmälningsavgifter, tvång att betala en stor del av studieavgiften för att kunna ansöka om uppehållstillstånd och långa väntetider på uppehållstillståndet bidrar till att betalande utländska studenter hoppar av under antagningsprocessen.

Sverige tappar studenter

Universitetskanslersämbetet har på uppdrag av regeringen kartlagt systemet med studieavgifter.

– Vår kartläggning visar att rekryteringsprocessen har flera trösklar där vi tappar studenter. Avgifterna är säkert den största orsaken till bortfallet, eftersom en stor del av avgiften måste betalas för att kunna ansöka om uppehållstillstånd. Även om det finns stipendier så räcker de inte till alla, så det är stora belopp som ska betalas. Sedan gäller det att uppehållstillståndet beviljas i tid så att vistelsen i Sverige kan förberedas, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

Lärosätena: Uppehållstillstånd den stora utmaningen

Lärosätena själva uppger att processen kring uppehållstillstånden är den största utmaningen just nu. Väntetiderna är ofta långa och ibland får de betalande studenterna inte uppehållstillstånd i tid. Det är en återkommande orsak till att lärosätena betalar tillbaka studieavgifter, säger Annika Pontén.

När studieavgifter för studenter utanför EES och Schweiz infördes 2011 minskade antalet studenter som berördes med 80 procent. Antalet har visserligen ökat sedan dess men det är fortfarande betydligt färre än innan. Studentpopulationen har också blivit mindre heterogen, det vill säga spridningen från vilka länder studenterna kommer ifrån har blivit mindre.

Kartläggningen har gjorts i nära samarbete med Universitets- och högskolerådet.

Kort ur kartläggningen:

  • Kartläggningen visar att avgiftsfinansierad utbildning är dyrare än statligt finansierad bland annat på grund av de administrativa uppgifter som tillkom med införandet av studieavgifter.
  • UKÄ anser att reglerna om återbetalning av studieavgifter behöver förtydligas.
  • Avgifterna har sannolikt påverkat rekrytering till utbildning på forskarnivå negativt.
  • Stipendier är viktiga för rekryteringen av betalande studenter