Inspel till regeringens forskningsproposition

I inspelet uppmanar vi regeringen att gå vidare med förslagen från Styr- och resursutredningen. Det hade skapat bättre förutsättningar för lärosätena att skapa starka kompletta miljöer för forskning och utbildning.

Vi lyfter också behovet av att öka antalet doktorandplatser. De senaste åren har antalet platser vid forskarutbildningarna minskat, och om utvecklingen inte vänder finns en risk att det blir brist på disputerad undervisande personal inom flera ämnen.

Det behövs även stöd till lärosätena för att stärka deras arbetsmiljöarbete. Varken doktorander eller studenter på grundnivå eller avancerad nivå ska må dåligt eller bli sjuka på grund av sin utbildning. Där ingår också att stärka arbetet med likabehandling och arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Läs hela inspelet här.