Förtroendevalda och anställda

Presidiet

Presidiet består av ordförande Jacob Färnert och vice ordförande Klara Dryselius. Presidiet är valda av SFS fullmäktige och ansvarar för den dagliga arbetsledningen av SFS kansli samt är ansiktet utåt för studentrörelsen. Mellan fullmäktige- och styrelsemöten bär presidiet ansvaret för organisationen och dess verksamhet. Du kan hitta en lista över samtliga tidigare presidialer på SFS wikipedia-sida.

Styrelsen

Styrelsen består av presidiet och 11 ideella ledamöter som väljs av SFSFUM. Styrelsen är ytterst ansvarig för organisationens verksamhet och leder SFS mellan fullmäktigesammanträdena ur ett strategiskt perspektiv i såväl organisatoriska som politiska frågor. Du hittar vilka ledamöter som ingår i styrelsen i organisationsregistret.

Kansliet

SFS kansli arbetsleds av presidiet och utgör organisationens operativa enhet utifrån av medlemskårerna beslutad verksamhet. Detta inkluderar allt ifrån politisk beredning till projektgenomförande och kommunikationsarbete. Vill du ta kontakt med någon av SFS anställda hittar du alla kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Studentrepresentanter

SFS presidium har genom mandat från SFS styrelse rätt att utse studentrepresentanter. Studentrepresentanterna är studentrörelsens förlängda arm i forum som rör nationella student- och högskolepolitiska forum. Du kan hitta en fullständig lista över alla studentrepresentanter i organisationsregistret. Är du intresserad av att ta på dig ett nationellt studentrepresentantuppdrag kan du se om det finns några lediga uppdrag eller om någon av grupperna i organisationsregistret har vakanser.

Verksamhetsrevisorer

SFS verksamhetsrevisorer är valda av SFSFUM och säkerställer att alla beslut som tas är i enlighet med SFS styrdokument som t.ex. SFS stadga. Verksamhetsrevisorerna har närvarande- och yttranderätt på SFS styrelsemöten.