Remissvar

Utbildningsdepartementet

SFS Remissvar Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

SFS tillstyrker att den nya yrkesskolan ska kunna räknas in i en komvuxexamen och därmed ge behörighet till högskolan, men avstyrker förslag om att en del av finansieringen till den nya utbildningsformen ska komma från minskat anslag till högskola och universitet. SFS har inga synpunkter på övriga delar av utredningen.

Justitiedepartementet

SFS Remissvar Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

SFS delar bedömningen att ett starkare skydd om studenter på polisutbildningen inte behövs.

De studentkårer vi kontaktat anser att studenter på polisutbildningen i så hög utsträckning som möjligt bör ha samma förutsättningar som övriga studenter. Det finns en oro att ökad sekretess gör det svårare för studentkårerna att nå ut till studerande inom polisutbildning med erbjudanden och medlemsvärvande aktiviteter. Det kan i förlängningen försvaga polisstudenternas möjlighet att delta i studiesociala aktiviteter, känna ett sammanhang vid lärosätet och inte minst delta i den utbildningsbevakande delen av studentinflytandet.

Bostäder

SFS remissvar Säkerhetsdeposition vid hyresavtal (Ds 2023:32)

SFS tillstyrker förslaget att införa ett lagreglerat system för deposition till säkerhet för att ett hyresavtal fullgörs vid privatuthyrning av bostäder.

SFS bild är att det redan är relativt vanligt att uthyraren begär en deposition vid privatuthyrning och andrahandsuthyrning. Det är positivt att det införs ett tryggt system för hantering av depositionen.