Remissvar

Justitiedepartementet

SFS Remissvar Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

SFS delar bedömningen att ett starkare skydd om studenter på polisutbildningen inte behövs.

De studentkårer vi kontaktat anser att studenter på polisutbildningen i så hög utsträckning som möjligt bör ha samma förutsättningar som övriga studenter. Det finns en oro att ökad sekretess gör det svårare för studentkårerna att nå ut till studerande inom polisutbildning med erbjudanden och medlemsvärvande aktiviteter. Det kan i förlängningen försvaga polisstudenternas möjlighet att delta i studiesociala aktiviteter, känna ett sammanhang vid lärosätet och inte minst delta i den utbildningsbevakande delen av studentinflytandet.

Bostäder

SFS remissvar Säkerhetsdeposition vid hyresavtal (Ds 2023:32)

SFS tillstyrker förslaget att införa ett lagreglerat system för deposition till säkerhet för att ett hyresavtal fullgörs vid privatuthyrning av bostäder.

SFS bild är att det redan är relativt vanligt att uthyraren begär en deposition vid privatuthyrning och andrahandsuthyrning. Det är positivt att det införs ett tryggt system för hantering av depositionen.

EU

Bidrag från Sveriges förenade studentkårer på Sveriges nationella reformprogram 2024

Sveriges förenade studentkårer (SFS) inkommer här sitt bidrag till Sveriges nationella reformprogram för den europeiska terminen 2024. Ett av de nationella målen är att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år. SFS lyfter fram studentkårernas roll för att utveckla utbildningskvalitet och utbildningsutbudet för att bättre svara mot efterfrågan på högre utbildning.

Bostäder

SFS remissvar Bättre information om hyresbostäder – kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65)

SFS är överlag positiva till förslagen. SFS är framförallt positiva till att andrahandshyresgäster med förslaget kan kontrollera om bostaden är en hyresrätt eftersom bostadsrätter har andra regler kring vilken hyra som kan tas ut (något som utredningen tar upp på sida 260). Om uppgift om förstahandshyresgäst införs i registret blir det även möjligt att kontrollera vem som faktiskt kan hyra ut lägenheten, vilket minskar risken för bedrägerier. Uppskattningsvis 50.000 studenterna bor i andra hand.

SFS har dock vissa invändningar mot delar av utredningens förslag.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Skolverket

Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå.