Bli medlem!

Varför bli medlem?

SFS är den samlade studentrösten som driver gemensamma frågor som rör studenter på en nationell och internationell nivå. Som den samlade studentrösten är SFS främsta uppgift att företräda medlemskårernas och studenternas intressen. Detta innebär att påverka i frågor som är viktiga för studenter. SFS är en medlemsstyrd organisation som bygger på grundläggande demokratiska principer och är partipolitiskt och religiöst obunden.

SFS arbetar inte gentemot enskilda lärosäten, utan detta gör den egna kåren bäst. SFS samlar däremot kårer runt om i landet som tillsammans bestämmer prioriteringarna och vilka gemensamma viktiga frågor som ska drivas på nationell och internationell nivå. 

Som medlem får studentkåren ett forum för att träffa andra studentkårer och förtroendevalda. SFS erbjuder medlemmar att delta på fullmäktigemöten, medlemsmöten och nätverksträffar där vi diskuterar, lär av varandra och bjuder in intressanta gäster för vidareutbildning. 

Hur gör ni för att gå med som medlemskår i SFS?

Beslut om ansökan om medlemskap i SFS ska vara fattat i kårens högsta beslutande församling för att sedan behandlas av SFS fullmäktige. SFS fullmäktige beslutar om inträde med enkel majoritet. För att ansökan ska behandlas på nästkommande SFS fullmäktigemöte ska ansökan om medlemskap vara SFS styrelse tillhanda senast en månad innan ordinarie fullmäktigemöte.

Vad är ett interimistiskt medlemskap?

SFS styrelse har rätt att pröva och bevilja ett interimistiskt medlemskap som gäller tills dess att SFS fullmäktige beslutar om medlemskapet vid nästa sammanträde. En kår med intermeristiskt medlemskap får delta i SFS fullmäktige men får inte rösta i frågan om sitt eget medlemskap. När beslutet om intermeristiskt medlemskap behandlas kan styrelsen besluta om en nedsättning i medlemsavgiften tills budgetåret är slut.

Hur beräknas medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är verksamhetsåret 2023/24 6 kr per representerad helårsstudent, doktorand och basårsdeltagare. Alla medlemskårer ska rapportera in antal representerade studenter inom sitt verksamhetsområde inför SFS fullmäktige. Det inrapporterade talet ligger sedan till grund för medlemsavgiften.

Hur gör ni för att ansöka om utträde ur SFS?

Det är SFS fullmäktige som beslutar om utträde ur SFS. En skriftlig ansökan om utträde ur SFS ska lämnas till SFS styrelse senast 5 veckor innan ordinarie SFS fullmäktige för att behandlas vid kommande fullmäktigesammanträde. En medlemskår som beviljats utträde ur SFS fråntas omedelbart sin fullmäktigerepresentation. Oavsett när utträde sker, upphör inte skyldigheten att betala medlemsavgift förrän sex månader efter det att utträdesanmälan inkom till SFS