Pressmeddelande: SFS synpunkter med anledning av UKÄ:s rapport “Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande”

Utan att skräda orden kan vi konstatera att läget för landets studentkårer är akut. Akut till den mån att Universitetskanslersämbetets förslag till förändring syftar till att avhjälpa de mer akuta problemen. Detta får oss att ställa frågan: Var tog det långsiktiga hållbarhetstänket vägen?


 

Efter flera års väntan med osäkerhet och oklarhet efter kårobligatoriets avskaffande, får Studentkårssverige nu se en ögonblicksbild av hur avskaffandet påverkat våra förutsättningar.

– Att lösa de mer akuta problemen för studentinflytandet är förvisso klokt, men UKÄ:s fokus på akutåtgärder visar tydligt att en stark, oberoende och långsiktigt hållbar studentrörelse kommer att dröja, säger Charlotta Tjärdahl, SFS vice ordförande.

 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är positiva till UKÄ:s förslag om att öka statsbidraget för studentinflytande, men finner resonemanget om kostnadsneutralitet högst beklämmande.  Svensk högre utbildning lider redan av en långtgående resursurholkning och en sänkning av lärosätenas anslag för utbildning är inte acceptabel, även om syftet med att ge ökade resurser för studentinflytande är gott. Kårernas huvudsakliga uppgift gällande bevakning och utveckling av utbildningskvalitet ställs i UKÄ:s rapport till synes i konflikt med den föreslagna lösningen för att skapa förutsättningar så att de kan uppfylla uppgiften.

­– Regeringen bör öka statsbidraget för studentinflytande utan att minska utbildningsanslaget, och resultatet måste vara att kårerna får en ökad finansiering utan att utbildningarna drabbas, säger Charlotta Tjärdahl, SFS vice ordförande.

 

SFS är kritiska till UKÄ:s beslut att inte föreslå någon förändring av hur statsbidraget för studentinflytande betalas till kårerna. Idag betalas bidraget ut till lärosätena, som i sin tur delar ut det till kårerna. SFS har tidigare uttryckt oro för att detta upplägg försätter kårerna i en beroendeställning gentemot lärosätet.

– Den sammantaget bästa lösningen vore att betala ut statsbidraget direkt till kårerna, men att samtidigt utveckla nya lösningar för att främja en god kontakt mellan lärosäte och studentkår utan att skapa en beroendeställning. Rapporten borde ha lyft fram en sådan möjlighet, eftersom det skulle främja kårernas oberoende, säger Charlotta Tjärdahl, SFS vice ordförande.

 

SFS synpunkter i korthet

  • Finansieringen av studentinflytandet måste på ett tydligt sätt garantera jämlika förutsättningar, oberoende gentemot lärosäte och långsiktigt hållbara förutsättningar som inte riskerar negativa konsekvenser på utbildningens kvalitet.

  • För att kunna axla det ansvar som regering och riksdag lagt på kårernas villiga axlar krävs goda villkor och ökad kunskap.

  • Det är anmärkningsvärt att rapporten i sina förslag inte på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till den önskan flera kårer samt SFS uttryckt gällande långsiktiga förutsättningar i form av förlängd tid gällande kårstatus.

 

Presskontakt

Anna Wallgren, press- och kommunikationsansvarig (vik)

08-54 57 01 09

[email protected]

 

SFS synpunkter om UKÄ:s rapport

Finns att läsa här!

 

Rapporten från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

“Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande” finns att läsa här