SFS remissvar Regler om avstängning av statligt anställda

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av promemorian Regler om avstängning av statligt anställda.

SFS tillstyrker förlaget om att doktorander är undantagna från möjligheten att avstänga statligt anställda enligt 5 kap. 1 § högskoleförordningen.

SFS avstyrker förslaget om att anställningsmyndigheten ska besluta om avstängning av professorer, istället för Statens ansvarsnämnd, SAN.

Läs remissvaret i sin helhet i dokumentet nedan.