Regeringens studiesociala proposition saknar kvalitetssatsningar

 

SFS saknar i regeringens proposition den satsning som vi är övertygade är den viktigaste för att öka både studenters trygghet, genomströmningen och kvaliteten i högskolan: ett höjt studiemedel. Även regeringens finanspolitiska råd har förordat att det bästa sättet att öka genomströmningen är att kraftigt öka studiemedlet, i kombination med ett sänkt fribelopp.

 

Regeringens förslag: Studiemedel för studier på eftergymnasial nivå får lämnas till en studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Studiemedel får lämnas för studier även om den studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt, om det finns särskilda skäl för det. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad som ska anses vara studier i normal takt.

Denna förändring motiveras med att den skulle öka genomströmningen. SFS är övertygade om att det bästa sättet att öka genomströmningen inom den högre utbildningen är att ge studenterna en inkomst de kan leva på och ett fullvärdigt heltäckande trygghetssystem. Studenterna är redan idag pressade vad gäller utbildning och ekonomi. Att öka denna press kommer snarare att minska genomströmningen och leda till fler avhopp, vilket är ett stort resursslöseri. Ökade krav kan även leda till ökad snedrekrytering till högskolan. En förändrad kravbild kan göra så att de som inte har erfarenhet av högskolan, via föräldrar eller annat kontaktnät, känner att de inte räcker till, och därmed undviker att skaffa sig en utbildning.

Andra remissinstanser delar vår bedömning att skärpta krav på studieresultat kommer leda till sämre genomströmning, bland andra Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lärarförbundet. Regeringens förslag: Om det finns sannolika skäl att anta att rätten till studiestöd enligt studiestödslagen har upphört eller att studiestödet kommer att minskas får CSN besluta att studiestödet ska hållas inne eller lämnas med ett lägre belopp till dess att slutligt beslut om rätt till studiestöd har fattats i ärendet.

SFS anser att detta förslag sätter de studerandes rättssäkerhet ur spel. De studerande är redan i dagsläget en utsatt grupp och deras situation försämras ytterligare i och med detta förslag. Vi vet också att exempelvis Malmö högskola och Uppsala universitet i sina remissvar avvisade förslaget eftersom det inte helt går att bortse från att studiestöd kan komma att hållas inne felaktigt. TCO svarade att förslaget behöver utredas mer innan CSN får möjlighet att fatta interimistiska beslut, med hänvisning till rättssäkerheten.