Debatt: ”Universitet och högskolor behöver ett digitalt högskolepedagogiskt lyft”

Idag skriver vi i Altinget tillsammans med Svenskt Näringsliv om att regeringen och lärosätena måste vidta åtgärder för att skapa ett digitalt högskolepedagogiskt lyft som bidrar till höjd kvalitet på undervisningen och näringslivets kompetensförsörjning. Läs ett utdrag nedan och artikeln i sin helhet här

Redan innan coronapandemin var läget ansträngt för landets högskolelärare och studenter. Sverige har i dag lägst antal lärarledda timmar i hela Europa. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har av regeringen fått i uppdrag att följa upp konsekvenserna av coronapandemin för högskolan. Där ingår att studera effekterna på studenternas resultat och undervisningens kvalitet. Denna uppföljning är angelägen och måste leda till åtgärder. Tidigare utredningar från UKÄ och ESO har pekat på behovet av nationella stödinsatser för att främja högskolepedagogisk utveckling, bland annat för kompetensutveckling av högskolelärare. I dag är det uppenbart att de högskolepedagogiska utvecklingsenheter som finns inte mäktar med att både stödja lärarnas pedagogiska och digitala utveckling.

SFS och Svenskt näringsliv i Altinget

Simon Edström, Ordförande SFS
Linn Svärd, Vice ordförande SFS