SFS synpunkter med anledning av UKÄ:s rapport “Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande”

Den 2 februari 2017 publicerade UKÄ rapporten “Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande” (dnr 111-99-16). Ämnet för rapporten är av stor vikt för Sveriges förenade studentkårer och vi redovisar här de viktigaste synpunkterna på rapporten.

Ladda ner utskriftsvänlig PDF av synpunkterna här

 

Övergripande kommentar

Efter flera års väntan med osäkerhet och oklarhet efter kårobligatoriets avskaffande, får Studentkårssverige nu se en ögonblicksbild av hur avskaffandet har påverkat våra förutsättningar. Utan att skräda våra ord kan vi konstatera att läget är akut. Akut till den mån att förslagen till förändring syftar till att avhjälpa de mer akuta problemen. Detta får oss att ställa frågan: Var tog det långsiktiga hållbarhetstänket vägen?

Att lösa de mer akuta problemen för studentinflytandet är förvisso klokt, men UKÄ:s fokus på akutåtgärder visar tydligt att en stark, oberoende och långsiktigt hållbar studentrörelse kommer att dröja.

 

 

Finansiering av studentinflytande

I rapporten föreslås att statsbidraget för studentinflytande höjs så att det motsvarar kårernas faktiska kostnader. Höjningen skulle motsvara den summa lärosätena idag tar från utbildningsanslagen och ger till kårerna. UKÄ menar att förslaget kan vara kostnadsneutralt, i och med att utbildningsanslagen då skulle kunna sänkas med motsvarande belopp. I rapporten föreslås ingen förändring av dagens system där statsbidraget för studentinflytande delas ut till lärosätena, som i sin tur delar ut det till kårerna.

SFS är positiva till att öka statsbidraget för studentinflytande, men finner resonemanget om kostnadsneutralitet högst beklämmande. En sänkning av utbildningsanslagen är inte acceptabel även om syftet är gott. Svensk högre utbildning lider redan av en långtgående resursurholkning och att inte behålla anslagen till utbildning samtidigt som kårernas förutsättningar säkras från ett annat håll blir knappast kvalitetsfrämjande. Kårernas huvudsakliga uppgift gällande bevakning och utveckling av utbildningskvalitet ställs till synes i konflikt med den föreslagna lösningen för att skapa förutsättningar så att de kan uppfylla uppgiften. Regeringen bör öka statsbidraget för studentinflytande utan att minska utbildningsanslaget och resultatet måste vara att kårerna får en ökad finansiering utan att utbildningarna drabbas.

SFS är kritiska till UKÄ:s beslut att inte föreslå någon förändring av hur statsbidraget för studentinflytande betalas till kårerna. Idag betalas bidraget ut till lärosätena, som i sin tur delar ut det till kårerna. SFS har tidigare uttryckt oro för att detta upplägg försätter kårerna i en beroendeställning gentemot lärosätet. UKÄ lyckas i rapporten inte helt besvara denna oro. Rapporten tillför värdefull kunskap om kårernas och lärosätenas syn på hur bidraget delas ut. Den bild som framträder är att dagens system riskerar att skapa en beroendeställning, men att det samtidigt kan bidra till en god kontakt mellan kår och lärosäte. Därav är det rimligt att anta om bidraget betalades ut direkt till kårerna skulle det ha både positiva och negativa konsekvenser. Den sammantaget bästa lösningen vore dock att betala ut bidraget direkt till kårerna, men att samtidigt utveckla nya lösningar för att främja en god kontakt mellan lärosäte och studentkår utan att skapa en beroendeställning. Rapporten borde ha lyft fram en sådan möjlighet, eftersom det skulle främja kårernas oberoende.

 

Kunskapshöjande insatser

SFS är positiva till UKÄ:s förslag att öka kunskaperna om studentinflytande bland studenterna, kårerna och lärosätena. UKÄ menar att kunskaperna behöver öka om hur systemet med studentinflytande är tänkt att fungera, om lagstiftningen och om vad statsbidragen för studentinflytande är tänkta att användas till. UKÄ föreslår därför att regeringen ska hitta former för att åtgärda kunskapsbrist och säkerställa att studentkårer har tillfredsställande kunskaper för att kunna bedriva ett framgångsrikt studentinflytande.

SFS vill framhålla att studentkårerna med ett förhållandevis litet resurstillskott skulle ha utmärkta förutsättningar att själva öka sina för studentinflytandet relevanta kunskaper. För att främja de enskilda studentkårernas oberoende hade en god lösning varit att en kunskapshöjande insats finansierades genom särskilt riktade medel direkt till kårerna. Kårerna skulle därefter själva kunna avgöra om de kunskapshöjande insatserna ska ske lokalt eller inom ramen för ett nationellt samarbete. Som nationellt samarbetsorgan står SFS givetvis beredda att bidra till ett kunskapslyft, exempelvis genom samordning och utbildningsinsatser, och skulle effektivt kunna göra detta om regeringen väljer att i någon form tillföra resurser för ändamålet.

 

Långsiktiga förutsättningar

SFS är kritiska till UKÄ:s förslag att inte förlänga tiden för kårstatus från dagens tre år. Förvisso menar de flesta kårer och lärosäten att tre år fungerar bra, men flertalet respondenter påpekar att det vore önskvärt att tiden förlängdes till fyra eller fem år, och det tycks egentligen inte finnas något motstånd mot en viss förlängning. SFS tror att möjligheten att arbeta långsiktigt skulle gynnas av en förlängd tid för kårstatus. Om rapporten visar att en del kårer skulle gynnas av en förlängning, medan ett antal kårer vore oberörda, så förefaller en rimlig slutsats vara att en förlängning på det hela taget vore en förbättring.

 

SFS synpunkter i korthet

  • Finansieringen av studentinflytandet måste på ett tydligt sätt garantera jämlika förutsättningar, oberoende gentemot lärosäte och långsiktigt hållbara förutsättningar som inte riskerar negativa konsekvenser på utbildningens kvalitet.
  • För att kunna axla det ansvar som regering och riksdag lagt på kårernas villiga axlar krävs goda villkor och ökad kunskap.
  • Det är anmärkningsvärt att rapporten i sina förslag inte på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till den önskan flera kårer samt SFS uttryckt gällande långsiktiga förutsättningar i form av förlängd tid gällande kårstatus.

 

Detta är bara början i det utvecklingsarbete som väntas. SFS är redo, vi kan studentinflytande!

 

Caroline Sundberg, SFS ordförande                

Charlotta Tjärdahl, SFS vice ordförande

 

Ladda ner utskriftsvänlig PDF av synpunkterna här