Hur studentkårer och studenter påverkas av det nya coronaviruset

Många frågar vad som händer med CSN och studiemedlet ifall en student inte kan delta i studierna som vanligt på grund av det nya coronaviruset. CSN har information om vad som gäller. Den senaste informationen finner ni på CSN:s hemsida: https://www.csn.se/om-csn/aktuellt.html. Reglerna just nu säger att om ett lärosäte stänger ner, så kommer studenterna inte längre vara berättigade till studiemedel, eftersom de i så fall inte aktivt bedriver studier. 

För SFS är det prioriterat att inga studenter ska förlora sin försörjning. Vi har varit i kontakt med utbildningsdepartementet. Även CSN är i kontakt med utbildningsdepartementet. Om lärosäten börjar stänga ner verksamhet förväntar vi oss att regeringen agerar för att alla studenter ska behålla sin inkomst. Vi ska fortsätta hålla kontakt med regeringen och CSN och följa vad som händer.

Lärosätena behöver själva ansvara för om hela eller delar av verksamheten ska stängas ner eller flyttas till digitala lösningar. Vår hållning just nu är att verksamheten bör fortsätta eller flyttas till digitala former. Vad gäller VFU, labbar mm, så är läget dock mer oklart, men vi vet att lärosätena jobbar med frågan. Vi anser att lärosätena måste vara tydliga för studenterna hur de påverkas av eventuella åtgärder. Särskilt i händelse av att examination ändras/ställs in är det viktigt att det finns tydlig information som studenterna kan visa för CSN, eftersom det kan påverka rätten att få studiemedel. Vi har också framfört att internationella studenter i Sverige kan få problem med uppehållstillstånd och detta är någonting departementet kommer titta vidare på. 

Lärosätena ska involvera studentkårerna i planeringen av eventuella åtgärder, då det omfattas av rätten till studentinflytande.

Generellt så hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheters information, exempelvis om hur ni som organisation eller event-arrangör bör agera.

Om ert lärosäte väljer att stänga verksamheten vill vi väldigt gärna veta det så snart som möjligt. Om ni i övrigt upptäcker några problem, för studentkåren eller för enskilda studenter, så vill vi att ni hör av er till oss så snart som möjligt. Vi samlar information och tar den vidare direkt till regeringen och berörda myndigheter. I första hand ska ni i så fall maila mig ([email protected]). Om åtgärder behöver vidtas för att säkra studenternas inkomst eller uppehållstillstånd kommer vi agera snabbt men behöver information från er med konkreta exempel på problem som uppstått. 

Vi diskuterar just nu hur Corona kan komma påverka SFSFUM. Vi har ännu inte beslutat om något annat än att det fortfarande äger rum som planerat. Men vi kommer att återkomma kring det.

/Presidiet genom Matilda