Inspel till Universitetskanslerämbetet: Systemet för kvalitetssäkring efter 2022

SFS har nu skickat in sitt inspel till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) om Systemet för kvalitetssäkring efter 2022. Med inspelet vill SFS ge studenternas syn på hur nästa cykel av kvalitetssäkringssystemet bör se ut.

I inspelet, som är SFS quality assurance position paper 2021, beskrivs det hur SFS vill se att det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning ska utvecklas tills nästa utvärderingscykel.

Hela inspelet går att ladda ner längre på denna sida.

Sammanfattning

SFS har följande synpunkter på hur systemets struktur bör utvecklas:

 • Utbildningsutvärderingar behöver i utsträckning ske på förekommen anledning. 
 • LSG bör få följande fyra omdömesnivåer: föredömligt, godkänt, godkänt med förbehåll och ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. Syftet är framförallt att motverka att en stor majoritet får omdömet Godkänt med förbehåll. 
 • Studentinflytandet i systemet behöver stärkas, bland annat genom förtydligande och tillägg i bedömingsgrunderna och utökat stöd till studentkårerna. 
 • UKÄ:s ställning som fristående bedömarorgan bör stärkas
 • Ett separat system bör inrättas för utveckling av jämförelse mellan utbildningar i syfte att kunna göra mer informerade studieval. Jämförbarhet mellan utbildningar är inte att eftersträva som en del av de fyra komponenterna i det nuvarande kvalitetssäkringssystemet. 
 • Lärosätestillsynens struktur bör bevaras och dess innehåll utvecklas.

SFS har följande synpunkter på hur systemets innehåll bör utvecklas:

 • Lärarnas incitament till pedagogisk kompetensutveckling bör förtydligas.
 • Studenternas arbetsmiljö och lärosätenas arbete med likabehandling bör läggas till som bedömningsgrunder.
 • En ny bedömningsgrund om lärosätets arbete med att stärka studenters lärförmåga bör läggas till.
 • Bedömningsgrunden i student- och doktorandperspektivet bör delas till fyra delar för att säkerställa att alla delar av bedömningsgrunden tas hänsyn till.
 • En ny bedömningsgrund bör läggas till i bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan rörande lärosätets arbete att stärka utbildningens användbarhet för studenter och områdets namn bör ändras för att spegla detta.

För ytterligare förslag se inspelet i sin helhet.