English information

Användarinloggning

Studentinflytande

SFS anser att alla studenter har rätt till ett starkt och oberoende studentinflytande, oavsett vilken utbildning de går och var någonstans de pluggar.

Studentinflytande är inte bara en rättighet, när studenterna får vara med och besluta om det som rör dem blir utbildning och studiemiljö dessutom bättre.

Varför är studentinflytande viktigt?
Studentinflytande är både en fråga om demokrati och om utbildningskvalitet. SFS ser inte studentinflytandet som något skiljt från studierna, utan som en del i utbildningen. Studenterna ska ha inflytande över sin utbildning och därigenom bidra till att vidareutveckla den. Ett starkt och oberoende studentinflytande är viktigt för kvaliteten i utbildningen, för den studiesociala miljön, för studenternas rättssäkerhet och för att kritiskt granska högskolans verksamhet.

Vad är problemet?
Många nya utmaningar har mött studentkårerna efter att kårobligatoriet avskaffades den 1 juli 2010. Studentkårerna lämnades med ett statligt bidrag som inte täcker verksamhetskostnaderna och därmed inte garanterar ett starkt studentinflytande. Som konsekvens därav har många lärosäten i olika grad kompenserat för det ekonomiska bortfallet. Det är både glädjande och oroväckande. Glädjande är att lärosätena värderar ett fungerande studentinflytande högt. Oroväckande är att inte alla lärosäten har samma vilja eller ekonomiska möjligheter att ge bidrag, samt att bidrag från lärosätet försätter studentkåren i en beroendeposition till den part den ska granska.
Risken finns även att studenter har olika möjligheter att påverka beroende på vid vilket lärosäte de pluggar. Så får det inte vara.
De långsiktiga konsekvenserna av kårernas ekonomiska situation är svår att överblicka. SFS första översyn Studentinflytandet – En kvalitetsaspekt i fara?, som gjordes våren 2011, visar dock att 70 procent av studentkårerna uttrycker oro för att kårens oberoende påverkas av faktumet att de är beroende av lärosätenas välvilja och möjlighet att stötta dem. Problem har redan börjat dyka upp och det är viktigt att något görs snarast.
Studentkårerna representerar alla studenter, inte bara sina medlemmar. Därför är det inte rimligt att medlemsavgifter ska finansiera det grundläggande studentinflytandet, vilket blir fallet för de kårer som inte får tillräcklig finansiering av sitt lärosäte för att kompensera för det låga statsbidraget. 

Vad är lösningen?
Det krävs en översikt av konsekvenserna av kårobligatoriets avskaffande, både för att sprida goda exempel och för att belysa de problem som uppkommit.
Rättviseaspekten för varje student är central för studentinflytandet. Ett höjt statsbidrag till studentkårernas verksamhet möjliggör en kvalitativ utbildningsbevakning på alla lärosäten. När situationen ser olika ut runtom i landet så aktualiseras frågan huruvida det är acceptabelt att studenter har olika möjlighet till inflytande beroende på var i landet de väljer att plugga.
Genom att studenterna aktivt deltar i lärosätets beslutsprocesser uppnås en kvalitetssäkring, något som måste värnas för att utbildningarna ska kunna utvecklas - och detta måste värnas på samtliga lärosäten.
SFS åsikt är att det vid varje högskola ska finnas en studentkår som har resurser att fullgott representera samtliga studenter. SFS vill se att studentkårerna får det statliga bidrag per helårsstudent som obligatorieutredningen föreslog. Siffran var baserad på den lägsta siffra utredaren bedömde att studentkårerna behövde och i dagsläget får kårerna en knapp tredjedel av detta. En betydande ökning behövs för att säkerställa ett starkt och oberoende studentinflytande på samtliga lärosäten.