Studentinflytande

Ett starkt, oberoende och kompetenskraftigt studentinflytande är en viktig faktor i arbetet med att säkerställa hög kvalitet inom högre utbildning. Utöver detta viktiga uppdrag utgör studentinflytandet ett sätt för individer att lära sig demokratiska processer, någonting som både den enskilda individen och samhället i stort har nytta av.

Studentinflytandet organiseras genom studentkårer, som bland annat har i uppgift att utse studentrepresentanter till lärosätenas olika beslutande organ. Systemet bygger på frivillighet hos studenterna att utöva inflytande över sina utbildningar.

Studentinflytandet regleras genom högskolelagen, högskoleförordningen och studentkårsförordningen. Bland annat ges studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningarna eller studenternas situation inom de statliga högskolornas organisation. Studenterna också rätt att utse tre ledamöter till sitt lärosätes styrelse.

För studenterna hos enskilda utbilndningsanordnare (ej statliga lärosäten) gäller inte högskolelagen i sin helhet, vilket innebär att reglerna för studentinflytande inte är lika omfattande. Enskilda utbildningsanordnare kan exempelvis själva besluta ifall medlemskap i studentkår ska vara obligatoriskt för studenterna vid lärosätet.

Både statliga lärosäten och enskilda utbildningsanordnare ska ingår dock i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem. Inom kvalitetssäkringssystemet ska det ingå ett studentperspektiv i granskningarna. Ett syfte med studentinflytandet är att studenterna ska bevaka utbildningarnas kvalitet, vilket inget lärosäte kan bortse från.

SFS har i uppdrag att bedriva studentinflytandet på nationell nivå, vilket bland annat sker genom dialog med myndigheter och beslutsfattare.