Utlysning ledamöter i SFS kvalitetskommitté, SQC

SFS söker två ledamöter till SFS kvalitetskommitté SQC som är SFS rådgivande organ i frågor om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. En ledamot söks för ett år och den andra för två, uppdraget börjar 2024-07-01 och avslutas 2025-06-30 respektive 2026-06-30. SQC består av 3 ledamöter, inklusive en presidial, och svarar till SFS styrelsen. Inom uppdraget kan representation vid konferenser och andra nationella och internationella tillställningar ingå.

Om uppdraget  

SFS kvalitetskommitté har ett mångfacetterat uppdrag inom utbildningspolitik och utbildningsbevakning, framför allt det nationella kvalitetssäkringssystemet. SQC fungerar som ett kunskaps- och kompetenscentrum som ser till att stärka studentrörelsen i frågor om kvalitet i högre utbildning. Kommittén arbetar även med att agera kunskapsnod för hela högskolesektorn rörande kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling utifrån ett studentperspektiv.

Under det senaste verksamhetsåret har mycket av kommitténs fokus legat på att anordna träffar med nätverket för utbildningsansvariga, bevakning av kvalitetsfrågor inom sektorn och vara studenternas röst i Universitetskanslersämbetets arbete med det nationella kvalitetssäkringssystemet. Varje kommittés exakta inriktning och aktiviteter bestäms dock gemensamt i början av verksamhetsåret och du som ledamot har stor möjlighet att påverka detta. Uppdraget beräknas ta upp till tre (3) timmar i veckan utöver eventuella konferenser och deltaganden. 

Förväntningar och åtaganden

SQC arbete med kvalitetsfrågor förutsätter engagemang från kommitténs ledamöter  och kan inkludera deltagande på konferenser och möten som kan innebära viss tid förlagd på resa, främst nationellt, men i vissa fall även internationellt. Arbetet leds av ansvarig presidial för kvalitetsfrågor. SFS styrelse förväntar sig av SQC att de identifierar relevanta frågor som SFS kan driva på nationell och internationell nivå.

SFS styrelse förväntar sig av ledamöter i SQC att:

  • de deltar aktivt såväl under, som mellan, SQC:s möten och eventuella deltaganden.
  • de har intresse för kvalitetsfrågor inom högre utbildning.
  • de fördelar ansvarsområden inom SQC sinsemellan.
  • de har kunskaper eller intresse av att sätta sig in i de nationella samt internationella sakfrågorna.
  • de känner till och följer SFS fastställda riktlinjer och åsikter i för uppdraget relevanta delar.

SQC kan av SFS styrelse förvänta sig att förtroende ges i frågor kring kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom högre utbildning. Därtill kan SQC förvänta sig att kontinuerlig feedback lämnas samt att styrelsen löpande inhämtar erfarenheter och delger SQC relevanta styrelsehandlingar.

Kvalifikationer och meriter

Kvalifikationer för uppdraget är ett genuint intresse av utbildningsfrågor på lokal och nationell nivå såväl att den sökande har kunskaper och/eller intresse av att sätta sig in i de delar av SFS riktlinjer som är relevanta för uppdraget. Meriterande är om du som söker har erfarenhet av och/eller ett stort intresse för att arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högre utbildning på olika nivåer.

Beredningsprocessen

SQC tillsätts av SFS styrelse den 25 maj 2024. Inför styrelsens beslut bereds ärendet genom intervju med kandidater, dessa genomförs av en beredningsgrupp bestående av personer från styrelsen och SQC. Intervjuerna kommer att hållas löpande via Zoom. 

Nominering och ansökan

Nominering av ledamöter ska ske av en medlemskår, medlem i medlemskår eller styrelseledamot i SFS. Nomineringen ska innehålla:

  • Kandidatens personliga brev med en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget samt kommentar till vilka kluster/politikområden personen har erfarenhet eller intresse av. 
  • Kandidaten ska ange för vilken/vilka mandatperiod/er uppdraget söks.
  • Kandidatens CV som beskriver de formella meriterna i form av utbildning, arbetslivserfarenhet samt andra för uppdraget relevanta meriter inklusive förtroendevalda uppdrag. 
  • Kandidatens kontaktuppgifter: telefonnummer och e-postadress.
  • Eventuella kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen.

Om ovanstående kriterier inte är uppfyllda kommer nomineringen inte att bedömas. Nomineringen (med ovanstående information) ska vara SFS tillhanda senast kl 23:59 måndagen den 13 maj och skickas till SFS ordförande Jacob Färnert, [email protected]. Märk mailet med “Ansökan/Nominering: SQC”.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om uppdraget eller beredningsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till SQC via [email protected] eller till ansvarig presidial Jacob Färnert via [email protected] eller telefon 070 545 75 57.