Utlysning ledamöter i SFS internationella kommitté, Komit

SFS söker två ledamöter till SFS internationella kommitté Komit som är studenternas röst i den internationella utbildningspolitiska debatten. En ledamot söks för ett år och den andra för två, uppdraget börjar 2024-07-01 och avslutas 2025-06-30 respektive 2026-06-30. Komit består av 3 ledamöter, inklusive en presidial samt politisk sekreterare, och svarar till SFS styrelsen.

Ledamöter i Komit har till uppdrag att representera SFS internationellt på formella arrangemang anordnade av European Students’ Union, ESU, och Nordiskt Ordförande møte, NOM, men även i informella sammanhang kopplade till det internationella arbetet. Komits arbete går att följa genom internationella rapporter till SFS styrelsemöten samt på SFS hemsida och sociala medier.

Om uppdraget 

Sveriges studenter och studentkårer representeras av SFS i internationella sammanhang. Uppdraget genomförs genom en kommitté som bistår med representation och påverkansarbete i internationell kontext, exempelvis på konferenser runt om i Europa. På nationell nivå kan Komit representera SFS i diskussioner kring implementering och påverkansarbete av internationella studentpolitiska frågor vid både möten och konferenser. De internationella konferenserna är totalt sex fysiska möten per verksamhetsår och hålls vanligtvis i städer runt om i Europa. Alla ledamöter kommer inte att delta på samtliga möten utan bestäms genom dialog i början av verksamhetsåret. Däremot är det viktigt att beakta vid ansökan att deltagande kan förväntas på en del av konferenserna samt att ytterligare internationella möten kan tillkomma.

ESU

SFS är som organisation medlem i European Students’ Union, ESU, vilket är en paraplyorganisation med 44 nationella studentorganisationer. ESU representerar ca 20 miljoner studenter från 40 länder. Komit representerar SFS vid de terminsvisa beslutsmötena, Board Meeting, och medlemsmötena, European Students’ Convention. Totalt blir det fyra fysiska möten på verksamhetsår. Mer information om ESUs organisation och aktuell politik går att läsa på ESUs hemsida

NOM

Komit representerar även SFS på Nordiskt ordförandemöte, NOM. NOM är ett nätverk som består av medlemsorganisationer från Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Vid NOM-mötena diskuteras gemensamma frågor och möjliga lösningar. NOM-mötena är även en plattform för kunskapsutbyte. Möten sker en gång per termin och blir totalt två gånger per verksamhetsår. 

Förväntningar och åtaganden

Komits arbete varierar över året med ökad aktivitet i samband med de formella mötena. Det kan under kortare perioder, upp till en vecka, vara mer intensivt och tidskrävande samt med viss tid förlagd utomlands. Varje termin har Komit tre utlandsvistelser. Totalt är det sex fysiska konferenser runt om i Europa att åka på under ett verksamhetsår, däremot åker inte alla ledamöter på samtliga möten. Överlämningen för kommittéen sker vanligtvis i början av augusti, antingen den första eller andra helgen i augusti.  

SFS styrelse förväntar sig bland annat av ledamöter i Komit  att: 

 • de deltar aktivt såväl under, som mellan, Komits möten och konferensdeltaganden.
 • de har kunskap och/eller intresse av student- och utbildningsfrågor på internationell nivå.
 • de känner till och följer SFS fastställda riktlinjer och åsikter i för uppdraget relevanta delar.
 • de håller sig uppdaterade om vad som är aktuellt inom SFS.
 • de vid behov har möjlighet att avsätta tid för internationella deltagande, vanligen upp till en vecka per termin.
 • samarbetar med och håller övriga kommittér och styrelsen uppdaterade. 

Komit kan av SFS styrelse förvänta sig förtroende i de internationella frågorna, att kontinuerlig feedback lämnas samt att styrelsen löpande inhämtar erfarenheter och delger Komit relevanta styrelsehandlingar. Komits uppdrag regleras i arbetsordningen samt andra relevanta styrdokument. 

Kvalifikationer och meriter

Kvalifikationer för uppdraget är ett genuint intresse av student- och utbildningsfrågor på nationell såväl som internationell nivå. Därtill förväntas den sökande ha kunskaper och/eller intresse av att sätta sig in i de internationella sakfrågorna samt är bekväm med att  att läsa, skriva och prata på engelska, då en stor del av mötena genomförs på engelska. Den sökande känner till de delar av SFS riktlinjer som är relevanta för uppdraget och/eller sätter sig in i SFS politik. Målet är att få en kommitté med bred kunskap inom de olika utbildningspolitiska områden som SFS verkar inom nationellt och internationellt. 

ESU delar upp arbetet i kluster och dessa är: förutsättningar för studier, mobilitet och internationalisering, kvalitetsfrågor inom högre utbildning samt styrnings- och finansieringsfrågor. Du som söker förväntas ha erfarenhet och/eller intresse för ett eller flera ämnesområden. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från studentkår, studentpolitik och/eller om du har varit aktiv på lärosätesnivå eller nationella/internationella åtaganden. Även erfarenhet av internationell politik och EU-frågor är meriterande samt att ha erfarenhet av att vara en utbytesstudent. Vid lika meriter premieras en jämställd och kompetensbalanserad kommitté.

Beredningsprocessen

Komit tillsätts av SFS styrelse den 25 maj 2024. Inför styrelsens beslut bereds ärendet genom intervju med kandidater, dessa genomförs av en beredningsgrupp bestående av personer från styrelsen och Komit. Intervjuerna kommer att hållas löpande via Zoom. 

Nominering och ansökan

Nominering av ledamöter ska ske av en medlemskår, medlem i medlemskår eller styrelseledamot i SFS. Nomineringen ska innehålla:

 • Kandidatens personliga brev med en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget samt kommentar till vilka kluster/politikområden personen har erfarenhet eller intresse av. 
 • Vilken/vilka mandatperiod/er uppdraget söks.
 • Kandidatens CV som beskriver de formella meriterna i form av utbildning, arbetslivserfarenhet samt andra för uppdraget relevanta meriter inklusive förtroendevalda uppdrag. 
 • Kandidatens kontaktuppgifter: telefonnummer och e-postadress.
 • Eventuella kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen.

Om ovanstående kriterier inte är uppfyllda kommer nomineringen inte att bedömas. Nomineringen (med ovanstående information) ska vara SFS tillhanda senast kl 23:59 måndagen den 15 maj och skickas till SFS vice ordförande Klara Dryselius, [email protected]. Märk mailet med “Ansökan/Nominering: Komit”.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om uppdraget eller beredningsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till Komit via [email protected] eller till ansvarig presidial Klara Dryselius via [email protected] eller telefon 070 545 70 45.