SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Mandat Ledamot
Organ SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Nej
Period Kalenderår
Platser 2
Ansvarig Leo Jonason

Beskrivning

Utifrån det allvarliga krigsläget i Ukraina, med såväl akuta som långtgående konsekvenser för högre utbildning och forskning, återinför SUHF omgående en arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Sektorn behöver ett forum för erfarenhetsutbyte och för att gemensamt kunna respondera på den förväntade flyktingtillströmningen samt kunna ge ett samlat gott stöd till studenter och forskare/lärare som väljer att komma till Sverige. Detta arbete bör även ses som ett bidrag in till lärosätenas långsiktiga arbete med inkludering, breddad rekrytering och internationalisering på hemmaplan.

Arbetsgruppen ska:

* koordinera gemensamma frågeställningar och identifiera lärosätenas behov för att på ett klokt och effektivt sätt kunna hantera flyktingsituationen
* kontinuerligt uppdatera relevant information nationellt och internationellt,
* samt föreslå relevanta åtgärder för hela sektorn.

Arbetsgruppen ska inom SUHF samråda med expertgrupperna för internationaliseringsfrågor, studieadministrativa frågor, högskolepedagogiska frågor och lärarutbildningen samt regelbundet rapportera till presidiet.

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader ska stämmas av med presidiet.

Med erfarenheter från förra flyktingtillströmningen under åren 2015-2016 har sektorn idag bättre kunskap att kunna agera för att möta behov från studerande och lärare/forskare på flykt och inkludera dessa i våra verksamheter.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Pil Maria Saugmann 2022-03-01 2023-03-01
Sofia Holmdahl 2022-03-01 2023-03-01