SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas bidrag till totalförsvaret

Mandat Adjungerad
Organ Arbetsgrupp för lärosätenas bidrag till totalförsvaret
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Johan Kovaniemi

Beskrivning

Arbetsgruppen ska i dialog med politik, berörda myndigheter, näringsliv och organisationer inventera lärosätenas möjlighet att säkerställa utbildningsbehoven för:

1) civilt försvar och krisberedskap
2) militärt försvar.

Påbörja en dialog om forskningsbehov för totalförsvaret och krisberedskapssystemet.

Avgränsning: Frågor relaterade till lärosätenas ordinarie säkerhetskyddsarbete ingår inte i arbetsgruppens uppdrag. Däremot knyts en representant från säkerhetschefsnätsverket till arbetsgruppen för att säkerställa nödvändig dialog.

Medlemmar i arbetsgruppen bör initialt hämtas från lärosäten på de orter vars länsstyrelser är ledningsansvariga för de sex nya civilområdena. Försvarsmakten planerar också justeringar i sin regionala indelning för att underlätta samverkan med det civila försvaret.

När arbetsgruppen kommit igång med sitt arbete kommer representanter även från andra lärosäten att inbjudas delta.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
David Hedgren 2024-01-01 2024-12-31