Rapportsläpp: Forskarstuderandes högskolepedagogiska utbildning

Ladda ner hela rapporten nedan eller läs den här

Idag släpper SFS en rapport om forskarstuderandes högskolepedagogiska utbildning. Rapporten är baserad en enkätundersökning som SFS genomfört för att ta reda på hur lärosätena efterlever Sveriges universitets och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer om forskarstuderandes högskolepedagogiska utbildning. Det handlar om att alla forskarstuderande ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning inom ramen för sin forskarutbildning samt att alla forskarstuderande som undervisar ska genomgå en sådan utbildning. Enkäten har besvarats av 69 respondenter vid 21 olika lärosäten. De som har besvarat enkäten är forskarutbildningsansvariga, högskolepedagogiska enheter samt doktorandombud

Vad är vägen framåt?

I  presenterar SFS även ett antal förslag på hur lärosäten, SUHF och Regeringen kan bidra till att förbättra de högskolepedagogiska utbildningarna för forskarstuderande. Dessa förslag listas nedan. 

Rekommendationer till lärosätena

Lärosätena bör i första hand säkerställa att de följer SUHF:s rekommendationer. De kan även

  • Se över hur stor andel av de forskarstuderande vid lärosätet som går en kurs i högskolepedagogik under sin forskarutbildning.
  • Anpassa de högskolepedagogiska kursernas innehåll utifrån de forskarstuderandes behov/efterfrågan.
  • Öka flexibiliteten och antalet kurstillfällen för de högskolepedagogiska utbildningarna.
  • Säkerställ att högskolepedagogisk utbildning värderas högt vid rekrytering av undervisande personal.

Rekommendationer till SUHF

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) kan komplettera rekommendationerna genom att ange hur lärosätena ska registrera de högskolepedagogiska kurserna. Idag finns det ett krav om att kurserna ska dokumenteras, men det framgår inte hur. Genom att klargöra vilka uppgifter som bör registreras går det att få statistik som möjliggör jämförelser mellan lärosäten samt jämförelser över tid.

Rekommendationer till Regeringen 

Regeringen kan framförallt stödja utvecklingsarbetet för de högskolepedagogiska utbildningarna genom att genomföra Universitetskanslerämbetets (UKÄ) rekommendation om att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) ett främjandeuppdrag för högskolepedagogisk utveckling, samt att avsätta sökbara projektmedel för sådant utvecklingsarbete. För att det ska komma forskarutbildningarna till dels, är det viktigt att specificera att en del av uppdraget ska syfta till att främja utveckling av forskarstuderandes högskolepedagogiska utbildning.