Bostäder

SFS har ett helt åsiktsdokument om bostäder, nedan följer några utdrag ur det. Hela dokumentet finns att läsa bifogat längst ner på denna sida eller genom att söka på som "SFS bostadspolitiska ställningstagande" här på hemsidan.

Bristen på bostäder är utbredd över hela landet och ett stort samhällsproblem som drabbar ekonomiskt svaga och på andra vis utsatta grupper extra hårt. Studenter och doktorander är en grupp som påverkas mycket av bristen på bostäder, vilket har en negativ påverkan på både hälsa och möjlighet att klara av studierna. Bristen på bostäder gör också att många tvekar inför att studera på en viss ort. Det bidrar till en ökad snedrekrytering till landets utbildningar. 

Studenter är en av de grupper som drabbas mycket hårt i en situation där bostadsbrist råder eftersom studenter generellt har en ansträngd ekonomi och ofta måste flytta till nya orter för att studera. Många studenter är unga och har därmed inte haft möjlighet att stå i bostadskö under en lång tid. I en situation med bostadsbrist är det därför viktigt att det finns bostäder som öronmärks för studenter, där studenter får bo under hela studietiden. Dock anser SFS att kategoribostaden “studentbostäder” ska avskaffas på sikt, då studentpopulationens behov varierar precis som hos befolkningen i övrigt. Den juridiska formen studentbostad fyller däremot en mycket viktig funktion så länge det råder bostadsbrist.

SFS anser att staten, regionerna och kommunerna ska ha ett gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen i Sverige. Lärosätena ska ha ansvar för att ha en god dialog med kommuner och regioner om hur studentgruppens storlek förväntas utvecklas, och att verka för att kommunen förser studenterna med bostäder. Lärosätena har också ett ansvar i att informera om bostadssituationen på den ort de befinner sig på samt se till att informationen förmedlar en rättvisande bild av situationen till studenterna.

SFS uppmanar bostadsbolagen att tillhandahålla bostäder med olika typer av kontrakt, till exempel kompisbo, dubbletter och kollektiv. Få studenter har råd att köpa en bostad. Därför är det viktigt att alla ombildningar av kommunala hyresrätter till bostadsrätter stoppas eftersom det minskar tillgången på hyresrätter för studenter att hyra.

För att underlätta för studenter att bo föreslår SFS bland annat att: 

 • varje kommun har en gemensam bostadskö som tillåter förekomsten av olika typer av kontraktsformer med särskilda regler, t.ex. för studerande med barn.
 • studenters hyra inte överstiger 35 % av en students inkomst i form av studiemedel och eventuellt bostadsbidrag.
 • bostadsbidrag tillgängliggörs i ökad utsträckning för studenter.
 • kommuner eller geografiska regioner tillhandahåller andrahandsförmedlingar, så att andrahandsuthyrning kan ske tryggt.
 • studenter som gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning) får ersättning för höga boendekostnader vid obligatoriska utbildningsmoment på annan ort.
 • bostäder tillhandahålls särskilt för internationella studenter.
 • nya bostäder byggs med hjälp av offentliga stimulanser, t.ex. investeringsstödet, kopplat till krav på lägre hyror.
 • att regelverk och krav för byggandet av bostäder ses över, utan att för den sakens skull sänka levnadskvaliteten i dessa bostäder.
 • den kommunala allmännyttan tar sitt sociala ansvar för bostadsförsörjningen.
 • beskattning av bostäder blir neutral inför upplåtelseformen så att hyresrätten inte beskattas hårdare än bostadsrätten.
 • se över planprocessen så att tiden blir kortare mellan beslut och att spaden sätts i jorden.
 • genomförandetider för byggandet kortas.
 • eventuellt se över tillfälliga bygglov för att lösa den mest akuta bostadsbristen.