Breddad rekrytering och deltagande

SFS anser att studentgruppen ska spegla samhällets sammansättning och på så vis tillvarata erfarenheter, perspektiv och kompetenser i kunskapssamhällets utveckling. För att uppnå breddad rekrytering måste stat, kommun och andra delar av samhället föra en aktiv politik som uppmuntrar till studier och gör det möjligt för alla att ha valet att kunna studera i högskolan.

Breddad rekrytering handlar om att alla ska få möjlighet och förutsättningar att söka till högre utbildning. För att nå dit måste högskolans rekrytering av studenter från grupper som på olika sätt är underrepresenterade vid olika högskoleutbildningar öka. 

För att uppnå en breddad rekrytering förespråkar SFS bland annat:

  • en lättillgänglig studie- och yrkesvägledning om vilka utbildningar som lärosätena tillhandahåller och vilka karriärmöjligheter de ger. Detta stöd bör ges på gymnasiet, komvux, arbetsförmedlingen, bibliotek och lärosäten. Läs även SFS remissvar ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhället (SOU 2019:4)”.
  • en tillgänglig antagning där gymnasiala studier och högskoleprovet ska vara avgiftsfria och tillgängliga för alla. Antagningen till forskarutbildningen behöver förändras för att bredda rekryteringen genom att bli mer tydlig och transparent. 
  • att studieavgifter för studenter utanför EU/EES helt tas bort. Läs mer i SFS remissvar till “Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2918:78)” och “En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)” (se bifogad fil).
  • att så länge avgifter för vissa studenter finns kvar, se till att det finns en trygg och långsiktig stipendiefond för internationella studenter med en säkrad andel sökbara stipendier för att främja att internationella studenter söker sig till Sverige.

Breddat deltagande handlar om att utforma utbildningen så att alla som antagits har möjlighet att genomföra den, bland annat genom pedagogisk utveckling och rätt till stödåtgärder. En bred och heterogen studentgrupp ställer också höga krav på bemötandekoder och varierande utbildningsupplägg som garanterar en inkluderande studie- och arbetsmiljö anpassad efter kön, funktionalitet, etnicitet, klass, religion, sexualitet, könsuttryck, könsidentitet och ålder. Alla ska känna sig välkomna i akademin. 

Tillgången till ekonomiska och sociala trygghetssystem påverkar också det breddade deltagandet. Ekonomisk trygghet genom studiemedelssystemet minskar behovet av att arbeta vid sidan av heltidsstudier för att ekonomin ska gå ihop. Det sociala trygghetssystemet stöttar upp när en student blir sjuk. Under perioder av studierelaterad sjukdom spelar landets studenthälsomottagningar en viktig roll. När sjukdomen blir mer långvarig måste studenter omfattas av ett välfungerande trygghetssystem för att få tid till att rehabiliteras tillbaka till studier.

För att uppnå ett breddat deltagande förespråkar SFS bland annat:

  • ett aktivt arbetsmiljöarbete arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. UKÄ som tillsynsmyndighet bör samverka med t.ex. Arbetsmiljöverket (AV) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Även studerandeskyddsombud bör ges inflytande och goda förutsättningar att sköta sitt uppdrag. Läs SFS inspel till regeringens nya arbetsmiljöstrategi
  • studenter ska ha rätt till sjukskrivning på olika nivåer och rätt till rehabilitering. Läs SFS remissvar Tryggare och effektivare studier (SOU 2018:73) (se bifogad fil).

återinför arbetslöshetsförsäkringen för studenter som inte får ett arbete direkt efter examen. Läs SFS Pm om Arbetslöshetsersättning efter examen (2020).