Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. SFS anser att alla aspekter av hållbarhet är centrala för samhället.

Staten har ett särskilt ansvar att på nationell nivå ställa tydliga krav på hållbarhetsaspekter inom akademin, i synnerhet med anledning av den hastiga klimatförändringen och dess stora negativa påverkan på samhället. Akademin bör därför aktivt arbeta för att minska sitt eget klimatavtryck. Lärosätena har också unika möjligheter att tillhandahålla utbildning och forskning om hållbarhet som kommer hela samhället till godo. Hållbarhet är inte begränsad till någon särskild vetenskaplig disciplin, utan kan ingå i alla ämnesområden. Det är viktigt att hållbarhetsfrågor inom akademin behandlas i en internationell kontext. Mobilitet får inte begränsas, men det krävs ett ansvarstagande i internationaliseringsprocessen.

Bestämmelsen i högskolelagen om att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling infördes 2006. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fick år 2016 i uppdrag av regeringen att utvärdera universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. UKÄ konstaterade i sin rapport att när lärosätenas arbete utvärderades ungefär tio år senare är det en blandad bild som framträder. Till det positiva hör att de flesta lärosätena kunde ge exempel på kurser eller utbildningsprogram där hållbar utveckling hade integrerats. Mer bekymmersamt var att cirka hälften inte hade lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling på plats och att ännu färre utförde systematisk uppföljning av dessa mål eller arbetade med kompetensutveckling för sina lärare. Flera lärosäten har med anledning av denna utvärdering påbörjat arbetet inom dessa områden. Även om dessa kommer sent bör det givetvis ändå ses som positivt att arbetet nu är igång. Totalt sett så har endast en fjärdedel av lärosätena fått omdömet ”en väl utvecklad process” för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning, vilket innebär att tre fjärdedelar av lärosätena har behov av att utveckla sina processer på området. Bedömargruppen inom UKÄ anser därför att lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling måste bli tydligare och ske i ett högre tempo.

Hållbar utveckling är en högt prioriterad fråga bland studenter. Framförallt handlar frågan till stor del om en hållbar omställning med fokus på klimat. På SFS extrainsatta fullmäktige oktober 2020 togs beslut att  SFS ska t fortsätta utveckla sina åsikter om hållbar utveckling, med fokus på ekologisk hållbarhet. Den sociala och ekonomiska aspekten av hållbar utveckling har SFS arbetet med inom ramen för “förutsättningar för studier”, det avser bland annat den studiesociala verksamheten i att känna gemenskap med medstudenter likväl som studiemedel.