Innovationssystem

2019 tillsattes en statlig utredning som skulle se över innovationsstödet inom högskolan. Utredningen slutrapporterades i september 2020. SFS anser att den aspekt av innovationsstödet som mest påverkar studenterna rör innovationskontoren.

SFS anser att innovationskontoren kan öka användbarheten för många utbildningar. Olika utbildningar har olika förutsättningar. Vissa utbildningar svarar i större utsträckning mot välkända behov på arbetsmarknaden. Andra skapar istället förutsättningar att skapa nya sysselsättningar. För att studenterna ska få så goda möjligheter som möjligt att omsätta sina kunskaper i praktiken utanför akademin kan innovationskontoren spela en viktig roll men det finns anledning att utveckla innovationskontorens uppdrag.

Innovationskontorens samverkan med utbildningarna bör öka. Idag är studenter ofta tvungna att själva vända sig till innovationskontoren för att ta del av innovationskontorens tjänster, ofta vid sidan av heltidsstudier. I många fall skulle innovationskontorens kunskaper kunna utnyttjas bättre om de integrerades mer i utbildningarna. Det kan till exempel handla om att erbjuda föreläsningar eller kortare kurser inom ramen för andra utbildningsprogram. Det kan också handla om att ge stöd åt lärare för att de själva ska kunna öka innovationsfrämjandet i utbildningarna eller att hjälpa t.ex. företag komma in i utbildningen på ett konstruktivt sätt.

Innovationskontoren kan bli mer regionala. Innovationskontor finns idag vid 13 lärosäten. I Göteborg, Stockholm och Öresundsregionen finns mer än ett innovationskontor per region. Samtidigt så finns det lärosäten i dessa regioner som saknar innovationskontor. Det finns fördelar med att istället ge innovationskontoren ett tydligare uppdrag att vara tillgängliga för alla lärosäten i regionen. Inte minst skulle fler studenter och forskare få tillgång till dem. Den exakta fördelningen av innovationskontor mellan lärosätena är inte en fråga SFS berör men det är uppenbart att lärosätena i högre grad kan ta nytta av varandra än idag och detta märks tydligt i innovationsverksamheten. Innovation uppkommer ofta när flera olika vetenskapsområden och utbildningsbakgrunder möts och detta kan faciliteras i ökad utsträckning än idag.

Innovationskontoren bör även vända sig till alumner. I nuläget är innovationskontoren främst tillgängliga för aktiva studenter och forskare. Samtidigt så vet vi att den mesta innovationen sker efter examen, när studenten får möjlighet att pröva sina akademiska kunskaper i nya situationer i arbetslivet och det övriga samhället. Som det ser ut idag har alumner dock inte tillgång till innovationskontorens stöd. SFS anser att innovationskontoren bör rikta sig till alumner i mycket högre utsträckning än idag men att det stöd som finns för aktiva studenter inte helt får tas bort. 

Att öppna upp innovationskontoren kan med fördel vara en del  av en mer generell utveckling kring synen på alumner. Bilden av att studenten är färdigutbildad i det ögonblick de tagit examen stämmer inte riktigt. För att främja det livslånga lärandet och samverkan mellan akademin och det omgivande samhället kan lärosätena arbeta mer aktivt för att studenter ska se relationen till lärosätet och  akademin som något pågående och inte som något som tar slut när man tar examen. 

Gällande holdingbolagen och dess organisering anser SFS att de lärosäten som är intresserade ska kunna tillhandahålla holdingbolag. Samma princip gäller emellertid inte för innovationskontoren där SFS anser att alla landets studenter som efterfrågar det bör ha tillgång till minst ett innovationskontor. 

Slutligen anser SFS att innovationskontoren ska samverka mer mellan varandra över hela landet. I dagsläget är det svårt för studenter från olika delar av landet att möta och hitta varandra för att sporra innovation. Detta ökar skillnader mellan stad och land samt mister den kreativa potential som finns när studenter från olika områden möts. Ska innovationskontoren även integreras ytterligare i utbildningen finns det stor potential för samarbete rörande hur detta görs bäst.