Kvalitet och kvalitetssäkring

SFS har uppfattningen att den högre utbildningens syfte är att vara användbar för studenten och det behöver återspeglas i det kvalitetsbegrepp varje lärosäte använder. Lärosätena ansvarar dock för att ta fram en egen definition på kvalitet som utgår från lärosätets förutsättningar och särart. Denna kvalitetsdefinition måste utgå från studenternas perspektiv och intressen. 

SFS anser att hög utbildningskvalitet är en rättighet för alla studenter. För att säkerställa kvaliteten behövs ett välfungerande kvalitetsarbete. Lärosätet bär ansvaret för kvalitetsarbetets genomförande. Lärosätet ansvarar för att självständigt utveckla ett kvalitetsarbete grundat på den vetenskaplighet som ska känneteckna alla delar av den akademiska verksamheten. 

Kvalitetsarbetets syfte är att säkra och stärka möjligheten för studenter att tillgodogöra sig utbildning av hög kvalitet inom alla nivåer av högre utbildning. Genom kvalitetsarbetet ska dels en hög lägsta nivå garanteras men främst ska kvalitetsarbetet stärka utvecklingen av utbildningens innehåll och genomförande. Då den akademiska verksamheten bedrivs i en internationell kontext följer det att kvalitetsarbetet också gör det.

Studenterna spelar en central roll i alla delar av kvalitetsarbetet och särskilt i dess planering, genomförande, analys och uppföljning. Eftersom studenterna är en del av verksamheten så kan de reagera på brister snabbare än vad externa granskare eller bedömare kan göra. Inom ramen för studentinflytandet kan studenterna själva identifiera brister och bidra till utvecklingsarbetet för att öka utbildningarnas kvalitet.