Massive Open Online Courses (MOOCs)

Öppen nätbaserad utbildning, även kallat MOOCs, är en avgiftsfri utbildning som universitet och högskolor kan erbjuda och som är öppen för allmänheten. För att mildra konsekvenserna av Coronavirusets effekter på arbetsmarknaden har regeringen under 2020 satsat 30 miljoner kronor på MOOCs.

Idag saknas en struktur för finansiering av dessa kurser, eftersom de inte är formell utbildning. SFS ser att MOOCs har en potential att driva den pedagogiska utvecklingen framåt, men det är inte berättigat att ta pengar från de formella utbildningarna för att bedriva ett sådant utvecklingsarbete. Därför anser SFS att lärosäten inte ska finansiera MOOCs genom pengar från utbildningsanslagen. SFS efterfrågar en nationell strategi för att skapa en samsyn av hur MOOCs ska utvecklas och finansieras.

Läs mer om SFS syn på MOOCs i vårt remissvar till nationell bibioteksstrategi, samt i SFS ställningstagande “SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning”. Läs även UKÄ:s rapport om MOOCs. Samtliga rapporter finns bifogade nedan.