Du har rätt till bra undervisning!

Tankebubbla: Alla fattar utom jag

När du som student avsätter flera års tid, hårt arbete och belånar dig för överskådlig framtid förtjänar du att få en bra utbildning tillbaka. Du borde du kunna lita på att du kommer att få den hjälp du behöver för att klara kursmålen. Du borde kunna räkna med att dina lärare har fått en pedagogisk utbildning och är väl insatta i de senaste forskningsrönen om hur man bäst lägger upp en högskoleutbildning. Du borde kunna vara trygg i att högskolelagen ser till att undervisningen som bedrivs på ditt lärosäten håller en hög kvalitet.

Tyvärr kan du inte vara så säker på det. SFS granskning av pedagogiken inom den högre utbildningen visar på stora skillnader mellan olika lärosäten. Vid 60 procent av alla lärosäten ställs inte krav på att all undervisande personal ska ha en högskolepedagogisk utbildning. Det betyder att många av landets studenter riskerar att undervisas av obehöriga lärare. Det är svårt att förstå varför det inte är självklart att den som undervisar på universitet ska vara pedagogiskt utbildad.

Inom akademin har det länge funnits ett system för att bedöma forskares vetenskapliga skicklighet. Motsvarande etablerade system för att bedöma lärares pedagogiska skicklighet saknas. SFS konstaterar att två tredjedelar av högskolorna saknar lärosätesövergripande system för meritering av pedagogisk skicklighet. Det betyder att de lärare som vill ge studenterna den bästa undervisningen inte alltid belönas för det på ett rättvist sätt. Det är också ett bevis för att undervisning fortfarande har mycket lägre prioritet än forskning för många lärosäten. Lärarnas kunskaper i ämnet är överordnade deras förmåga att lära ut samma kunskaper.  

Sverige behöver en nationell agenda för pedagogik som skapar förutsättningar för att alla lärare och lärosäten att arbeta med pedagogisk utveckling. För att alla Sveriges studenter ska kunna vara garanterade bättre undervisning kräver SFS:

1. Stopp för obehöriga lärare i högskolan. All undervisande personal i högskolan ska genomgå minst tio veckors högskolepedagogisk utbildning och fål fortlöpande högskolepedagogisk kompetensutveckling.

2. Alla bra lärare ska belönas. Det är dags att regeringen initierar en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem, på motsvarande sätt som finns för vetenskap.

3. Se till att pedagogiken utvecklas. Ge en myndighet i uppdrag att samordna högskolepedagogiska frågor och främja pedagogisk utveckling på landets lärosäten.

Rebecka Stenkvist, SFS ordförande & Johan Alvfors, SFS vice ordförande