Goda nyheter från regeringen om högskolepedagogiken

Regeringen beslutade under dagens regeringssammanträde att ge Universitetskanslersämbetet, UKÄ ett nytt myndighetsuppdrag om att följa upp lärosätenas pedagogiska utvecklingsarbete. UKÄ ska också ge en översiktlig bild av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt fördjupningsstudier som bedrivs och vilka resultat som har nåtts.

SFS har länge påtalat och drivit frågan att högskolepedagogiken måste värderas högre och prioriteras mer. För att alla studenter ska garanteras utbildning av högsta kvalitét bör alla lärare ha den bästa möjliga kompetensen för att undervisa. Detta kräver att den pedagogiska skickligheten uppvärderas vid tjänstetillsättning och att det finns förutsättningar för att lärarna kan skapa och utveckla sina pedagogiska kompetenser. Möjligheterna till att utveckla de pedagogiska metoderna läraren använder i undervisningen och tid för reflekterande är en förutsättning för att fler ska kunna ta åt sig kunskapen som förmedlas. Detta kommer bli ännu viktigare när studentgruppen blir mindre homogen, både genom arbetet med internationalisering och breddad rekrytering.

Vi hoppas nu att UKÄs uppföljning kommer med underlag kommande riksdag och regering kan använda för att förbättra situationen. Mycket kan göras idag, vilket SFS påtalat med bland SULF tidigare,  men underlaget från UKÄ kommer ge en tydlig bild på vad som behöver förbättras och kan vara underlag till kommande reformer (och eventuella högskolepropositioner).