EU-valet 2024 – så tycker kandidaterna om högre utbildning

Den 6-9 juni i år är det EU-val. Det innebär att det snart är dags att göra sin röst hörd. Men studentpolitik är inte helt okomplicerat och SFS har därför skickat ut en enkät till toppkandidaterna från de svenska partierna i EU-parlamentet, för att kartlägga var de står i aktuella frågor kopplade till utbildning och forskning. Enkäten skickades ut till partiernas förstanamn. Samtliga har svarat på enkäten, förutom Alice Teodorescu Måwe (KD).

Scrolla ner för att läsa mer vad partierna svarade.

Så svarade partierna

Socialdemokraterna

Förstanamn: Heléne Fritzon

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?
JA. Vi måste värna forskningens frihet och främja öppen vetenskap, både i Sverige, Europa och världen. Forskningens frihet är särskilt viktigt i vår tid som präglas av faktaresistens och hot och hat mot forskare. Auktoritära och antidemokratiska krafter inom och utanför Europa har minskat forskningens oberoende och till och med tvingat universitet att stänga. Sådana avsteg från våra demokratiska grundläggande värderingar ska inte accepteras i vår gemensamma union och därför behövs ett starkare skydd på EU-nivå.
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?JA. Att studera och leva utomlands bidrar till utveckling för både den enskilde och samhället. EU:s Erasmus-program gör utbytesstudier möjligt för tusentals studenter varje år och stärker både studenternas personliga och professionella utveckling och banden mellan medlemsstaterna genom ökad kulturell förståelse och språkutbyte. Det bidrar till ökad konkurrenskraft och forskningssamarbeten för Sverige. Därför vill vi att ännu fler unga svenskar ska få möjligheten att studera utomlands.
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska öka? JA. Vi vill att Sverige och Europa ska vara ledande i internationell forskning och vi anser att andelen av EU:s budget som går till forskning bör öka.
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?
JA. Vi är det enda parti från Sverige som haft en ledamot i utskottet under mandatperioden. Tilldelningen av utskottsplatser är en förhandling, och om möjligheten ges kommer Socialdemokraterna ta plats i utskottet för kultur och utbildning (CULT) igen.

Moderaterna

Förstanamn: Tomas Tobé

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?JA. Akademisk frihet är avgörande för forskning och utveckling. Dessutom borde både medlemsländerna och EU som helhet satsa mer på forskning och innovation.
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?JA. Detta är så klart något som ytterst är upp till den enskildes fria val, men i grunden är det bra med ett ökat kunskapsutbyte och den typ av erfarenhet som utlandsstudier ger. Utlandsstudier bör därför underlättas. 
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska öka? JA. Forskning och utveckling är ett område vi tycker bör ges ökade resurser på EU-nivå, genom omprioriteringar i budgeten. Den typen av satsningar ger mångdubbelt tillbaka och gör att EU kan ligga i framkant.
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?VET EJ. Det är för tidigt att sia om eventuella utskottsplatser, men det vore bra om Moderaterna är representerade i CULT.

Sverigedemokraterna

Förstanamn: Charlie Weimers 

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?JA. Den akademiska friheten borde stärkas av riksdagen. Yttandefriheten undermineras och de senaste åren har vi sett en intensifierad debatt om akademisk frihet men vi bör vara vaksamma när det kommer till att försöka lösa frågor på EU-nivå. Beslutsmakten i utbildningspolitiken hör hemma på nationell nivå och vi måste respektera subsidiaritetsprincipen. En maktförskjutning till överstatlig nivå skulle sannolikt inte stärka den akademiska friheten i Sverige.  
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?JA. Svenska studenter ska ha möjlighet att läsa delar eller hela sin utbildning utomlands men detta samarbete ska inte användas för att rättfärdiga utökad budget eller beslutsmakt för unionen. Utbildningspolitiska frågor ska fortsatt beslutas i riksdagen. Mellanstatligt samarbete fungerar väl och bör främjas. 
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska öka? NEJ. EU bör omprioritera sina utgifter. Reformer som innebär färre inneffektiva stödprogram och mindre korruptionsdrivande bidrag behövs omgående. Då skulle även budgetutrymme frigöras för större forskningssatsningar. Av vikt är även att dessa medel riktas mot områden där verkligt mervärde finns. Ideologisk styrning måste undvikas. Politiker ska inte välja vinnare och förlorare utan främja ett innovationsvänligt regelverk.  
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?NEJ. Enligt EU-fördragen är kulturpolitiken en nationell fråga. Sverigedemokraterna anser att Europaparlamentet bör minska antalet utskott och deras omfattning. Att fokusera på kärnuppgifterna som frihandel och samarbete vore bättre än att försöka utöka EU:s beslutsmakt och utgifter vilket kulturutskottet fokuserar största delen av sin tid på.  

Miljöpartiet

Förstanamn: Alice Bah Kuhnke

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?JA. Den akademiska friheten är en demokratisk grundpelare, och är central för att säkerställa fungerande, oberoende forskning och studier. Därför vill jag att EU stärker skyddet för akademisk frihet inom EU, för att motverka de oroväckande trender vi ser i vissa medlemsländer och för att bevara vår demokrati. Jag vill också att EU jobbar för att stärka den akademiska friheten utanför EU:s gränser. 
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?JA. Miljöpartiet ser ett stort värde av ökade interkulturella förbindelser. Vi vill att fler svenska studenter ska ges och ta chansen att studera vid lärosäten utanför Sverige och vi vill att utländska studenter ska vilja studera i Sverige. Det utvecklar, stärker, och fördjupar kunskaper och i längden konkurrenskraften vilket är till godo för oss alla.  Under pandemin minskade utbytesstudierna markant, och vi önskar en snabbare återhämtning. Miljöpartiet vill värna om de samarbeten som våra högskolor har med utländska lärosäten, och vill uppmana svenska studenter att söka sig till utlandsstudier genom exempelvis EU:s Erasmusprogram. Studenters möjligheter att studera utomlands behöver stärkas och uppmuntrar alla att söka sig till interkulturella utbyten av olika slag. 
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska öka? JA. Europeiskt forskningssamarbete är otroligt viktigt, och en nyckel för att lösa de samhällsproblem vi har och står inför. Därför vill jag att nästa ramprogram innehåller ökad forskningfinansiering med starkt fokus på den gröna omställningen.
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?JA. Kultur och utbildning är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. De utgör grundbultar i vår demokrati och är helt enkelt livsavgörande politikområden. Om jag får möjlighet arbetar jag gärna i utskottet för kultur och utbildning men det är osäkert om den chansen finns. 

Centerpartiet

Förstanamn: Emma Wiesner

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?JA. (ingen kommentar)
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?JA. Svenska studenter är underrepresenterade i europeiskt perspektiv när det gäller att studera någon termin utomlands. Utlandsstudier är ett oslagbart sätt att både utvecklas som människa och skaffa sig nya språkkunskaper och kompetenser. 
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska ökaJA. En större del av EUs budget bör läggas på forskningsfinanisering.
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?
NEJ. Min ambition är att fortsätta att arbeta med klimat, energi och jordbruksfrågor också under nästa mandatperiod.

Vänsterpartiet

Förstanamn: Jonas Sjöstedt 

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?JA. Vänsterpartiet står upp för den akademiska friheten i Sverige och EU. Forskning behövs för att synliggöra och analysera förtryck och hot mot miljön, liksom för att generera kunskap för innovationer och reformer. Forskning utgör en del av den samhälleliga infrastrukturen och behöver växa i omfång. Vänsterpartiet försvarar den fria grundforskningen. Vi ser också behov av en kompletterande forskning baserad på skilda samhällsbehov.
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?VET EJ. Vänsterpartiet har ingen bestämd åsikt om hur många som bör studera utomlands. För oss är det viktigt att alla som vill studera ska kunna studera oavsett om det sker i Sverige eller i världen. För att studier ska kunna bli en möjlighet för fler vill öka nivån på studiemedlen och då särskilt bidragsdelen. Särskilt studieavgifter utomlands kan ha en avskräckande effekt på svenska studenter som är vana vid att utbildning är avgiftsfri. Därför vill vi också se över återbetalningsvillkoren för alla CSN-lån (studielån och lån till studieavgifter) så att de är på en skälig nivå och inte har en avskräckande effekt på presumtiva studenter.
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska ökaJA. För Vänsterpartiet är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för forskningen att kunna bidra till att svara på vår tids stora problem som klimatkrisen. Klimatomställningen är ett samhällsbygge som måste kunna genomföras i praktiken.
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?VET EJ. Vänsterpartiet har ännu inte tagit ställning till vilken ingång vi kommer ha efter valet när vi ingår i en partigrupp med den övriga europeiska vänstern och kommer att förhandla om utskottsplatser. 

Liberalerna

Förstanamn: Karin Karlsbro

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?JA. Den akademiska friheten behöver stärkas. Runtom Europa monteras yttrandefriheten och högskolors oberoende ner. I Ungern är den akademiska friheten akut hotad efter att regeringen tvingat universitetet som kritiserat premiärministern Viktor Orbán att lämna landet. Den senaste tiden har EU kritiserats hårt av flera medlemsländer och högskolerepresentanter för att göra för lite för att skydda den akademiska friheten trots varningsklockorna. Under kommande mandatperiod måste frågan ligga högt upp på EU:s agenda. 
2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?
JA. Erasmus+-programmet och möjligheten att kunna studera kostnadsfritt vid högskolor och universitet i hela Europa är två av EU:s största framgångar. Att studera utomlands är en unik chans att träffa nya vänner, delta i interkulturella utbyten och bättra på sina språkkunskaper. För mig är det därför viktigt att Sverige och EU gör mer för att fler ska få chansen att läsa hela eller delar av sin utbildning utomlands.
För att göra det lättare för studenter att söka sig utomlands vill vi se en gemensam antagningsportal som gör det enkelt att söka utbildningar på alla universitet och högskolor i Europa. Det behöver också bli lättare att “översätta” betyg från gymnasier samt universitet och högskolor mellan länder. Därför är det bra att EU nu utreder ett förslag om europeiska utbildningsdiplom för studenter som under sin studieperiod studerar i mer än ett EU-land. 
3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska öka
JA. Ja, vi vill att satsningarna på forskning i EU ska öka rejält den kommande mandatperioden. Forskning har ett tydligt europeiskt mervärde och vi ser ett stort behov av att prioritera upp forskningsanslagen i EU:s budgetarbete. 
4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?NEJ. Det finns många sätt att påverka EU:s utbildnings- och forskningspolitik. Flera utskott, såsom CULT, LIBE (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter- samt rättsliga och inrikes frågor) och EMPL (sysselsättning och sociala frågor), berör alla utbildningsområdet. Skol- och utbildningspolitik står alltid högt på Liberalernas agenda. Även om de främst är nationella frågor, som beslutas på nationell nivå vill jag fortsätta arbeta för att utbildningsfrågorna som behandlas i Europaparlamentet präglas av Liberal grundsyn.

Mer om frågorna

1. Anser du att akademisk frihet behöver få ett starkare skydd på EU-nivå?

Bakgrund: I både Sverige och Europa har vi de senaste åren sett en ökad debatt om akademisk frihet. Både Europaparlamentet och European Student Union, ESU, varnar om att det sker en tillbakagång av akademisk frihet i Europa och övriga världen. 

2. Anser du att antalet svenska studenter som läser hela eller en del av sin utbildning utomlands bör öka?

Bakgrund: Inom EUs gemensamma initiativ för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, ingår ett mål om att minst 20 procent av examinerade inom högre utbildning ska ha studerat utomlands. I ett nytt förslag från kommissionen till rådsrekommendationen ”Europa på väg” föreslås målet höjas till 25 procent. Av de som examinerades under läsåret 2022/2023 i Sverige hade nio procent studerat utomlands, enligt statistik från UKÄ. Siffran är fortfarande lägre än innan pandemin, då andelen som studerat utomlands låg på 14-15 procent. 

3. Anser du att EU:s forskningsfinansiering ska öka? 

Bakgrund: EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, löper ut 2027. I och med det väntas ett nytt ramprogram tas fram och implementeras under kommande mandatperiod. 

4. Är du intresserad av att sitta i utskottet för kultur och utbildning (CULT)?

Bakgrund: Utskottet för kultur och utbildning (CULT) har ansvar bland annat för frågor som rör unionens utbildningspolitik, däribland det europeiska området för högre utbildning, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.