Gemensamt uttalande: Låt doktorander stanna i Sverige efter studier

Sveriges förenade studentkårer, SFS Doktorandkommité, Saco, SULF, SULF:s doktorandförening, TCO och Fackförbundet ST har gemensamt undertecknat ett uttalande om utlänningslagen. Uttalandet har idag skickats till politiska beslutsfattare.

English translation below

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär

Vi undertecknade, som representerar fackförbund och studentorganisationer som stöder doktoranders arbete och utbildning, står solidariskt med de doktorander och andra forskare i tidig karriär i Sverige vars liv och framtidsplaner påverkas av den nya utlänningslagen.

Sommaren 2021 ändrades kraven för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta har fått allvarliga konsekvenser för forskare i början av sin karriär och i synnerhet för doktorander, delvis på grund av ändringar i lagstiftningen och delvis på grund av Migrationsverkets tolkning av de nya bestämmelserna. Förutsättningarna för doktorander från utanför EU/EES att få permanent uppehållstillstånd har försämrats markant.

Sedan 2014 har doktorander från utanför EU/EES kunnat få permanent uppehållstillstånd efter fyra års doktorandstudier. De senaste förändringarna i utlänningslagen betyder att doktorander eller andra forskare i tidig karriär måste kunna visa att de är ekonomiskt självförsörjande. Utlänningsförordningen anger vidare att denna ekonomiska självförsörjning ska ha en viss varaktighet. Hur lång denna varaktighet ska vara specificeras inte i lagstiftningen. Migrationsverket har dock beslutat att det ska finnas ett anställningsavtal som ger anställning i minst 18 månader. Dessutom finns det ingen övergångsperiod i den nya lagstiftningen, utan det nya regelverket trädde i kraft den 20 juli 2021 och gäller framöver för alla ansökningar om permanent uppehållstillstånd, även pågående ansökningar som kommit in före detta datum.

Doktorander och andra forskare i tidig karriär erbjuds mycket sällan sådana långsiktiga anställningsavtal vare sig de anställs av högskolor, företag eller staten. Samtidigt är personer som har en doktorsexamen sällan arbetslösa, och skulle de bli arbetslösa är det vanligtvis bara under en kort tid. Trots stor efterfrågan på deras kompetens och kunskap är deras möjligheter att få en så lång anställning begränsade under de första åren efter disputationen. De nya reglerna för permanent uppehållstillstånd kommer att utgöra ytterligare hinder i deras strävan efter långsiktig karriärutveckling i Sverige. Därför kommer de nya reglerna skapa en situation med bara förlorare för såväl individer som för Sverige som kunskapsnation.


Vi kräver att de politiska beslutsfattarna i Sverige rättar till denna situation genom att de:

  • Beslutar om en återgång till 2014 års bestämmelser, vilka ger doktorander rätt till permanent uppehållstillstånd efter fyra års studier.
  • Omedelbart skapar ett undantag från Migrationsverkets krav på anställningsavtal under minst 18 månader för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Dessutom stöder vi fullständigt det upprop som lanserades i början av september som kräver en ändring av lagstiftningen om permanent uppehållstillstånd. Vi kommer att fortsätta att stödja de som påverkas av dessa förändringar på alla sätt vi kan, fortsätta bevaka situationen och uppmärksamma makthavarna på dessa frågor tills kraven är uppfyllda.

Saco

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

SULF:s doktorandförening

TCO

Fackförbundet ST

Sveriges förenade studentkårer, SFS

Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté, SFS-DK


Joint statement on the new rules regarding permanent residency for doctoral students and other early-career researchers

We, the undersigned, representing trade unions and student organizations supporting doctoral students’ work and education, stand in solidarity with the doctoral students and other early-career researchers in Sweden whose lives and future plans are affected by the new Aliens Act (Utlänningslagen).

In the summer of 2021, the requirements for being granted a permanent residence permit in Sweden were changed, and this has had severe consequences for early-career researchers, and for doctoral students in particular. These were due in part to changes in the legislation and in part to the Migration Agency’s (Migrationsverket) interpretation of the new regulations, both of which markedly restricted the chances of non-EU/EEA doctoral students receiving a permanent residence permit.

Since 2014, non-EU/EEA doctoral students have been able to receive permanent residency after 4 years of doctoral studies. With the recent changes in the Aliens Act, these doctoral students or other early-career researchers need to be able to show that they are financially self-sufficient. The Aliens Ordinance (Utlänningsförordning) further specifies that this financial self-sufficiency needs to be of a certain duration. This duration was not specified in the legislation. However, the Migration Agency has decided that there needs to be an employment contract of 18 months or more. Moreover, there was no transition period, so the legislation came into effect on the 20th of July 2021 and applies to all applications for permanent residency processed thereafter, even those submitted before that date.

Doctoral students and other early-career researchers are very rarely offered such long-term contracts, whether employed by universities, private companies or the state. At the same time, those who hold a PhD degree are rarely unemployed and, if they are unemployed, it is usually only for a short time. However, while the demand for their skills and expertise is high, their chances of being given a long-term contract are low during the first few years after graduation. The new permanent residency rules will create additional hurdles in their pursuit of long-term career development in Sweden. Hence, the new rules will also create a lose-lose situation for Sweden as a knowledge-based nation.

We demand that the political decision-makers in Sweden rectify the situation by:

  • instituting a return to the 2014 regulation, giving doctoral students the right to permanent residency after 4 years of studies.
  • immediately introducing an exemption from the Migration Agency’s requirement of an employment contract of at least 18 months for doctoral students and other early-career researchers.

Furthermore, we fully support the petition launched in early September that calls for a change in permanent residency law. We will continue to support those affected by these changes to the best of our abilities, to monitor the situation and to bring these issues to the attention of those in power until our demands are met.

Saco

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

SULF:s doktorandförening

TCO

Fackförbundet ST

Sveriges förenade studentkårer, SFS

Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté, SFS-DK