Information till utbildningsutskottet gällande SFS studentbudget 2010

Stockholm den 5 mars 2010

Hej!                                                 Studenters privatekonomi är en viktig fråga, och det gläder oss på SFS att ledamöter ur utbildningsutskottet den 3 mars diskuterade studiemedlet i Riksdagen, §20 Studiestöd, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:81.

I debatten hänvisades till SFS studentbudget 2010, som visar att en student varje månad går back 624 kronor, och till Swedbanks studentbudget, som kom fram till att studenterna får 160 kronor över varje månad. Vi vill därför visa varför våra budgetar skiljer sig åt, och räta ut en del frågetecken som restes i debatten. Vi bifogar även vårt underlag om studiemedlet och varför det bör höjas.

Den stora skillnaden mellan SFS och Swedbanks studentbudgetar är att Swedbank räknar med att studenten får bostadsbidrag. Anledningen till att vi valt att inte räkna med det är att endast cirka 14% av studenterna får bostadsbidrag. Den låga siffran förklaras dels med att bidraget endast betalas ut till studenter under 29 år eller med barn, dels med att många studenter tvingas jobba extra vid sidan av studierna för att få sin ekonomi att gå ihop. En ensamstående student under 29 år kan endast tjäna 19 400 kronor innan bostadsbidraget minskas. Dessutom finns det en stor osäkerhetskänsla kring bostadsbidraget, då det söks baserat på en uppskattning av årsinkomsten, vilket för många studenter är svår att göra, eftersom de ofta arbetar på oregelbundna arbetstider eller inte vet hur de kommer sysselsätta sig under sommarmånaderna. Därmed upplever många en stor risk för återbetalningskrav och vågar därför inte söka bidraget.

Eva Johnsson (KD) nämnde i debatten att länken från vår studentbudget till en broschyr från Konsumentverket, Koll på pengarna, inte innehåller några uppgifter alls. Det tycker vi är lite märkligt då broschyren innehåller 15 sidor med beräkningar och råd och tips om privatekonomi. På sidan 8 finns den siffra på 680 kronor för lokaltrafik som vi har använt oss av i studentbudgeten.

I vår budget anger vi bostadskostnaden till 3162 kronor, vilket är en siffra som bygger på faktiska hyresintäkter bland SSBF:s medlemmar. Vi har fått den uppgiften efter ett telefonsamtal till SSBF, och om ni tycker att det finns frågetecken kring siffran är den lätt att kontrollera med samma metod. Siffran har hört till deras nyckeltal och efter er debatt har de även lagt upp en nyhet om det på hemsidan; http://www.ssbf.se.

Vi tycker förstås att det är tråkigt om Eva Johnsson upplever att hon inte ”kan följa siffrorna hela vägen” i vår beräkning, då vi ansträngt oss för att tydligt redovisa källor, något som exempelvis Swedbanks budget faktiskt saknar. Vår budget baseras på Socialstyrelsens riktlinjer för försörjningsstöd, beräkningar från Konsumentverket, SSBF, prislistor från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt SOU 2009:28. Till grund för kåravgiften som är en liten del av budgeten ligger våra egna beräkningar.

SFS anser att en höjning av studiemedlet är en angelägen reform för att förbättra utbildningskvaliteten genom bland annat en bättre genomströmning, bättre studieresultat och ökad mångfald inom den högre utbildningen. När en huvudutmaning för många studenter är att försöka att få ekonomin att gå ihop, behöver detta ofta prioriteras framför att fokusera på att bedriva studier av hög kvalitet. Ungefär hälften av de tillfrågade studenterna i en SFS-undersökning från 2007 angav att de hade funderat på att hoppa av sin utbildning bland annat på grund av dålig ekonomi. En trygg ekonomisk situation är en förutsättning för att studenterna ska kunna koncentrera sig på studierna och få en högkvalitativ utbildning. Därför vill vi se en höjning av studiemedlet med de 624 kronor som krävs för att studenterna inte ska gå back varje månad.

SFS studentbudget på nätet: http://www.sfs.se/studentbudget

Ha det väl och hör av er om ni har frågor!

Herman