Ny rapport: Högskolepedagogik – Vad tycker studentkårerna?

Rapporten lanseras i samband med ett livesänt seminarium, som finns tillgänglig att titta på i efterhand. Läs rapporten här:

Sammanfattning

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har genomfört en enkätundersökning för att undersöka vad studentkårer anser är viktigt rörande högskolepedagogik. Enkäten har besvarats av 37 studentkårer från 24 lärosäten. I denna rapport presenteras en sammanställning av resultaten från enkäten, tillsammans med ett antal rekommendationer baserat på resultaten. 

Undersökningens resultat

Studentkårerna tillfrågades om vad de anser kan göras för att undervisningen ska hålla god kvalitet och bidra till studenternas lärande. Studentkårerna tar i sina svar upp ett flertal olika saker som lärosätena, fakulteterna och institutionerna kan göra, och fem områden framträder genomgående rörande detta: 

 • studentinflytande,
 • kursvärderingar, 
 • högskolepedagogisk utbildning för lärare, 
 • incitament för meritering, 
 • samt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. 

Studentkårerna anger även flera olika saker som enskilda lärare kan göra, där flera av svaren rör följande fem områden: 

 • högskolepedagogisk utbildning, 
 • utformning och utveckling av kurser och undervisning, 
 • lyhördhet, 
 • kommunikation, 
 • och kursvärderingar. 

Rörande utformning och genomförande av undervisningen är det en större spridning av svaren, och inte lika många studentkårer som har svarat samma saker. Två områden nämns dock oftare än andra: 

 • mer lärarledd tid, 
 • och campusbaserad undervisning.

Angående hur viktiga olika områden är för utbildningskvaliteten och förutsättningen att bedriva god högskolepedagogik så ses meritering av högskolepedagogisk kompetens och kvalitetsarbete som de två viktigaste områdena, medan examination är det område som flest ser som inte så viktigt. 

På frågan om hur mycket eller lite olika typer av bedömningsformer bidrar till studenters lärande är verksamhetsförlagd utbildning och praktik den bedömningsform som allra flest studentkårer anser bidrar till lärande, och på andra plats kommer examensarbete. Grupparbete har fått jämnast spridning bland svaren, medan gestaltande examination är den bedömningsform som minst andel studentkårer har en åsikt om. 

Samtliga studentkårer anser att det är viktigt att lärare har formell högskolepedagogisk utbildning, och de är därmed eniga om att lärare behöver utbildas inom högskolepedagogik.

Studentkårerna tillfrågades om vilka ytterligare aspekter eller verktyg som de anser är värdefulla för att förbättra högskolepedagogiken på sitt lärosäte. De två vanligaste svaren rör följande:

 • högskolepedagogisk kompetens och utbildning för lärarna, 
 • samt meritering och incitament för meritering av pedagogisk kompetens.

Rekommendationer

I slutet av rapporten presenter SFS ett antal rekommendationer. 

Lärosäten: 

 • Utbilda lärare i högskolepedagogik. 
 • Meritera och skapa incitament för högskolepedagogisk kompetens. 
 • Förbättra arbetet med kursvärderingar. 

Regeringen: 

 • Finansiering för högskolepedagogisk excellens. 
 • Tillsätt ett regeringsuppdrag.